มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบฟิสิกส์ กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271024  นางสาวกมลชนก แสนยศ  Miss Kamonchanok Saenyot  
26312271025  นางสาวจินดา ชายวอน  Miss Chinda Chaiuaon  
36312271026  นางสาวชุติมา จันทะคุณ  Miss Chutima Jantakun  
46312271027  นางสาวธีรารัตน์ จันทะคุณ  Miss Thirarat Juntakun  
56312271028  นางสาวนนท์ทิญา ปัดถา  Miss Nontiya Padtha  
66312271029  นางสาวนภาพร สีเสือ  Miss Naphaphon Sisuea  
76312271030  นางสาวน้ำผึ้ง ถูวะสี  Miss Namphueng Thoovasee  
86312271031  นางสาวปริศนา เถาเมฆ  Miss Pritsana Taomek  
96312271032  นางสาวศศิธร บุญธรรม  Miss Sasithon Buntham  
106312271033  นางสาวอภิญญา แดงจันที  Miss Apinya Daengchantee  
116312271034  นายชัยสิทธิ์ อ้นเพิก  Mr. Chaisit Onpoek  
126312271035  นายวรเมธ สุธน  Mr. Woramet Suthon