มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบคณิต กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271036  นางสาวกานต์มณี กิจสะสม  Miss Kanmanee Kitsasom  
26312271037  นางสาวเกวลิน ประจง  Miss Kelwalin Pajong  
36312271038  นางสาวจันจิรา จันดี  Miss Chanjira Chandee  
46312271039  นางสาวจารุวรรณ คุ้มขำ  Miss Jaruwan Kumkhum  
56312271040  นางสาวชลธิชา หวังเจริญ  Miss Chonthicha Wangcharoen  
66312271041  นางสาวณัฐกานต์ รุ่งแจ้ง  Miss Nattakan Rungjang  
76312271042  นางสาวณิชกานต์ พัดนาค  Miss Nichakan Phatnak  
86312271043  นางสาวนันทิชา พงษ์เจริญ  Miss Nanthicha Pongcharoen  
96312271044  นางสาวปิยะธิดา แหลมแก้ว  Miss Piyathida Laemkaew  
106312271045  นางสาวพัชรมัย จันทะไพร  Miss Patcharamai Jantaprai  
116312271046  นางสาวลักษิกา พรหมมา  Miss Laksika Promma  
126312271047  นางสาววิภาวี คำหอม  Miss Wiphawee Khamhom  
136312271048  นางสาวสุปราณี ศักดิ์ศิริกุล  Miss Supranee Saksirikul  
146312271049  นางสาวอภิญญา วรอินทร์  Miss Apinya Worain  
156312271050  นางสาวอุรวรา ม่วงทุ่ง  Miss Uravara Muangthung  
166312271051  นายพรพิพัฒน์ อ้นอ๊อด  Mr. Phonphiphat Onoot  
176312271052  นายวันชนะชัย ฤทธิ์ประเสริฐ  Mr. Wanchanachai Ritprasert  
186312271053  นายวีระพล จอมคำสิงห์  Mr. Weerapon Jomkhamsing  
196312271054  นายสหรัตน์ พลคล้าย  Mr. Saharat Phonkhlai  
206312271055  นายอินทร วิวรรธน์ภาสกร  Mr. Intorn Wiwatpassakorn