มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบวิทย์แวดล้อม กลุ่ม (Sec) 6
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271056  นางสาวชัญญา สระบัว  Miss Chanya Sabua  
26312271057  นางสาวพรทิพย์ ชะนะภัย  Miss Phonthip Chanaphai  
36312271058  นางสาวสิริมา คงเมือง  Miss Sirima Khongmueang  
46312271059  นายกิตติภณฑ์ เมฆเคลื่อน  Mr. Kittipon Mekkluen