มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบสาธา กลุ่ม (Sec) 7
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271060  นางสาวกัญญรัชญ์ เสียงหวาน  Miss Kanyarach Sienghwan  
26312271061  นางสาวธิดารัตน์ วาจาชื่น  Miss Thidarat Wachachuen  
36312271062  นางสาวนภาภรณ์ แหงมพรม  Miss Napapron Ngamprom  
46312271064  นางสาวพิชญา ศรีบุตรตา  Miss Pichaya Sributta  
56312271065  นางสาวสิริญฑาทิพย์ ผุยผัน  Miss Sirinthathip Phuiphan