มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบคหกรรม กลุ่ม (Sec) 8
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271066  นางสาวทักษพร ยศสุวรรณ์  Miss Thaksaphon Yotsuwan  
26312271067  นางสาวธนพร จินดาพงษ์  Miss Thanaporn Chindapong  
36312271068  นางสาวมีนา ทะสอน  Miss Mina Thason  
46312271069  นางสาวรัตนมน มีผล  Miss Rattanamon Miphon  
56312271070  นางสาวรัตพร ปลื้มใจ  Miss Rattaporn Pluemjai  
66312271071  นางสาวรุศิตา กลิ่นภู่  Miss Rusita Klinphu  
76312271072  นางสาวลักษิกา กองบุญมา  Miss Luksika Kongboonma  
86312271073  นางสาววราภรณ์ ชมพักตร์  Miss Warapron Chompuk  
96312271074  นางสาวอรยา หมู่หาญ  Miss Oraya Muhan  
106312271075  นายจิรเมธ น้อยนิ่ม  Mr. Jiramet Noinim  
116312271076  นายนพดล บุญคง  Mr. Noppadol Bunkhong  
126312271077  นายอธิปกรณ์ จงมณี  Mr. Athipagorn Jongmanee