มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312207001  นางสาวจุฑามาส แสงแก้วสุข  Miss Chuthamas Sanggeawsuk  
26312207002  นางสาวธัญลักษณ์ สำเภา  Miss Tanyalak Sampao  
36312207003  นางสาวปฐมวรรณ สวยกระโทก  Miss Pathomwan Sauykratok  
46312207004  นางสาวปัทมพร สาทจิม  Miss Patthamaphon Satchim  
56312207005  นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์  Miss Walini Saengphrachan  
66312207006  นางสาวอรณิชา บุตรดี  Miss Aonnicha Buddee  
76312207007  นายธนวัต แสนยากุล  Mr. Thanawat Saenyakul