มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312211001  นางสาวกัลยรัตน์ สายคำมี  Miss Kanyarat Saikammee  
26312211002  นางสาวกาญจนา วันทองสุข  Miss Kanjana Wanthongsuk  
36312211003  นางสาวจินดารัตน์ น้อยนันตา  Miss Jindarat Noinanta  
46312211006  นางสาววนัชพร เลื่อนลอย  Miss Wanatporn Luenloi  
56312211007  นางสาววรรณนิสา บุญญะฤทธิ์  Miss Wannisa Boonyarit  
66312211009  นางสาวอริศรา ศรีรักษา  Miss Aritsara Sriraksa