มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312213002  นางสาวนิสา ขาวเรือง  Miss Nisa Khaorueang  
26312213004  นางสาววันวิสา อ่วมพรม  Miss Vanvisa Aoumprom  
36312213005  นางสาวศศิกานต์ จันทะคุณ  Miss Sasikan Jantakun  
46312213006  นางสาวศุลีพร ชมเชย  Miss Suliporn Chomchoei  
56312213009  นางสาวเมทณี มีภิปราย  Miss Metanee Meepiprai.