มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312213001  นางสาวจิราพร เมทา  Miss Jiraporn Meta  
26312213002  นางสาวนิสา ขาวเรือง  Miss Nisa Khaorueang  
36312213003  นางสาวปฏิมากร ช่างดำริห์  Miss Patimakorn Changdamri  
46312213004  นางสาววันวิสา อ่วมพรม  Miss Vanvisa Aoumprom  
56312213005  นางสาวศศิกานต์ จันทะคุณ  Miss Sasikan Jantakun  
66312213006  นางสาวศุลีพร ชมเชย  Miss Suliporn Chomchoei  
76312213007  นางสาวอรอนงค์ อิ่มวงค์  Miss Onanong Im-Wong  
86312213008  นายอิทธิเดช ช่างสลัก  Mr. Aittidate Changsalak  
96312213009  นางสาวเมทณี มีภิปราย  Miss Metanee Meepiprai.  
106312213010  นางสาวอารยา ทองจันทร์  Miss Araya Tongjan