มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312231001  นางสาวกันต์ธิดา นาคพัน  Miss Kanthida Nakphan  
26312231002  นางสาวฉัตรกมล บุญสาริการ  Miss Chatkamol Boonsarikarn  
36312231003  นางสาวชนม์นิภา ยอดเกตุ  Miss Chonnipha Yotket  
46312231004  นางสาวพีวรา ขันธสิกรรม  Miss Peewara Khanthasikam  
56312231005  นางสาวมณธกาญ มัชฌิมา  Miss Montakan Matchima  
66312231006  นางสาวสุชาดา ทับทองดี  Miss Suchada Thabthongdee  
76312231007  นางสาวสุดารัตน์ เพียลำแขก  Miss Sudarat Pialamkheak  
86312231008  นางสาวสุธีธิดา สารมะโน  Miss Suteethida Sanmano  
96312231009  นายกนกพล เหมฤดี  Mr. Kanokphon Hemruedee  
106312231010  นายกันต์ ศิระพรธนารัชต์  Mr. Kan Siraphonthanarat  
116312231011  นายกิติณัฎฐ์ มาดหมาย  Mr. Kitinat Madmai  
126312231012  นายจักรพันธ์ จันกัน  Mr. Chakkaphan Chankan  
136312231013  นายชคัทพล ต๊ะมาสี  Mr. Chakhatphon Tamasee  
146312231014  นายไซลีวงค์ แซ่ม้า  Mr. Saileewong Saema  
156312231016  นายณัฐกร ทิพย์มณี  Mr. Nattakorn Tipmanee  
166312231017  นายณัฐพล เนียมน่วม  Mr. Natthaphon Niamnuam  
176312231018  นายธนชัย สังข์นวล  Mr. Thanachai Sungnaul  
186312231019  นายธนาวุฒิ บุญมาเวียง  Mr. Thanawut Bunmawiang  
196312231020  นายธราดล บุญธรรม  Mr. Taradol Boonthum  
206312231021  นายปิยพงษ์ พงษ์พัฒน์  Mr. Piyapong Pongpat  
216312231022  นายพิชญพงศ์ ศิลปาภิสันทน์  Mr. Pitchayapong Sillapapisan  
226312231023  นายพิพัฒนะ ตั้งหลักมั่นคง  Mr. Pipattana Tanglakmankhong  
236312231024  นายเมธาพร ชัยอาวุธ  Mr. Metaporn Chaiarwoot  
246312231025  นายวิศรุต จันทร์เรือง  Mr. Witsarut Junruang  
256312231026  นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด  Mr. Weerapat Iamsaard  
266312231027  นายศราวุฒิ ฉันทพานิชย์  Mr. Sarawuth Chantapanich  
276312231028  นายศิรวิทย์ ขวัญน้อม  Mr. Sirawit Khwannom  
286312231029  นายศิริวัฒน์ โพธิประเสริฐ  Mr. Siriwat Phothiprasoet  
296312231030  นายศิวะกร เปี่ยมมนัส  Mr. Siwakorn Piammanas  
306312231031  นายสรวิชณ์ กุลธินี  Mr. Sorawit Kuntinee  
316312231032  นายสิริชัย หอมรื่น  Mr. Sirichai Homruen