มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312224001  นางสาวชญาดา ยิ้มไทย  Miss Chayada Yimthai  
26312224002  นางสาวณิชา กลิ่นเสือ  Miss Nicha Klinsuea  
36312224003  นางสาวณิชาภัทร ยางสวย  Miss Nichapat Yangsuy  
46312224004  นางสาวนภัสสร จันทร์ศรี  Miss Naphatson Chansri  
56312224005  นางสาวนภาลัย โชติธนบูรณ์  Miss Naphalai Chodtanaboon  
66312224006  นางสาวปภัสรา จำปาอ่อน  Miss Paphatsara Jampaaon  
76312224007  นางสาวพัชธราภรณ์ ทุมเมืองปัก  Miss Pattharaporn Thummueangpak  
86312224008  นางสาวสกาวรรณ แสงสิงห์  Miss Sakaowan Saengsing  
96312224009  นางสาวอรุณวรรณ คงคา  Miss Aroonwan Kongka  
106312224010  นายกนกศักดิ์ เลื่อนลอย  Mr. Kanoksak Lueanloi  
116312224012  นายฉัตรดนัย ชัยปัญหา  Mr. Chatdanai Chaipanya  
126312224013  นายณรงค์ชัย ปคุณพูลสิน  Mr. Narongchai Pakunpoonsin  
136312224014  นายณัฐพล ทรัพย์แหยม  Mr. Nattaphon Sapyeam  
146312224015  นายดนุพล คำอ่อนดี  Mr. Danuphon Khamondee  
156312224016  นายดลยุทธ์ ครองเมือง  Mr. Donrayut Kongmuang  
166312224017  นายเทวราช เทียรบาล  Mr. Thevarat Thianban  
176312224018  นายธนากร ไกรรุ่ง  Mr. Thanakorn Krairung  
186312224019  นายธนาวัฒน์ เสียงเพราะ  Mr. Thanawat Siangphao  
196312224020  นายปกรณ์เกียรติ ยะสาร  Mr. Pakonkiat Yasan  
206312224021  นายพัชรดนัย จันทะคูณ  Mr. Phatcharadanai Jantnkoon  
216312224022  นายพิทวัส เสนานุช  Mr. Pittawat Senanuch  
226312224023  นายภัทรพล เดชประพฤติ  Mr. Phattharaphon Detpraphuet  
236312224024  นายรัชพล จันทะคุณ  Mr. Ratchaphon Jantakoon  
246312224025  นายวีรภัทร นิลนาราม  Mr. Weeraphat Ninnaram  
256312224026  นายศิรสิทธิ์ เรืองนุช  Mr. Silasit Ruengnuch  
266312224027  นายอัครพงศ์ หงษ์ทอง  Mr. Akkharapong Hongthong