มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312257001  นางสาวกรรณิการ์ จงจิตร  Miss Kannika Jongjit  
26312257002  นางสาวชนนิกานต์ มีอุดร  Miss Chonnikan Miaudon  
36312257003  นางสาวนันทิชา ศรีทิม  Miss Nanthicha Srithim  
46312257004  นางสาวปุยฝ้าย นาคชื่น  Miss Puifai Nakchuen  
56312257005  นางสาวศิริรัตน์ รักสวน  Miss Sirirat Raksuan  
66312257006  นางสาวสกุลตลา จุปุ  Miss Sakultala Jupu  
76312257007  นางสาวอนุสรา ยวนเขียว  Miss Anutsara Yuankiaw  
86312257008  นายภัทรศักดิ์ จันจี  Mr. Pattarasak Chanchee  
96312257009  นางสาวนุตตรา บุญแถม  Miss Nuttra Boontheam