มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ (Data Science and Information Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312264001  นางสาวกัลยา คำสี  Miss Kanlaya Khamsri  
26312264002  นางสาวชณิภรณ์ อุดชาชน  Miss Chaniporn Udchachon