มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312201002  นางสาวจุฑารัตน์ พวงจันทร์  Miss Chutharat Phuangchan  
26312201003  นางสาวชลธิชา เปิ้นซิว  Miss Chonthicha Poinsiw  
36312201004  นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์  Miss Natthida Sawat  
46312201006  นางสาวปทิตตา อินทรพิทักษ์  Miss Pathitta Intharaphithak  
56312201007  นางสาวปนัดดา ล่าเกียง  Miss Panadda Lakiang  
66312201009  นางสาวสกาวเดือน อุ่นใจ  Miss Sakaoduean Uajai  
76312201011  นายพงษ์วริษฐ์ แก่นเมือง  Mr. Phongwarit Kaenmueang  
86312201012  นายพร้อมพงศ์ ดารดาษ  Mr. Promphong Daradat  
96312201013  นายภานุวัฒน์ บังกระโทก  Mr. Panuwat Bungkratok  
106312201014  นายศิลา สุ่มแสง  Mr. Sila Sumsang  
116312201015  นางสาวมนฑ์กรภัค ศรีโสภา  Miss Monkoraphak Srisopha