มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312229001  นางสาวสุปัญญา ทองย้อยยอด  Miss Supanya Thongyoiyod  
26312229002  นายเด่นพงษ์ กล้าหาญ  Mr. Denphong Klahan  
36312229003  นายนราธิป ยืนยาว  Mr. Narathip Yuenyaw