มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312234001  นางสาวฉัตรชนก วัณโณ  Miss Chatchanok Wanno  
26312234004  นางสาววรานุช จีนเพชร  Miss Waranut Jeenphet  
36312234005  นางสาววิลาวัณย์ คุ้มแสง  Miss Wilawan Kumsaeng  
46312234006  นางสาวสุวนันท์ นันธิวัน  Miss Suwanan Nanthiwan  
56312234007  นายสิทธิพร พูนหมี  Mr. Sitthiphon Phoonmee