มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312260003  นางสาวทักษิณี เตทุ่ง  Miss Taksinee Tatung  
26312260004  นางสาวทัดดาว พุทธรักษา  Miss Tuddaw Puttaruksa  
36312260006  นางสาวนิลาวรรณ บุญทะปัญญา  Miss Nilawan Bunthapanya  
46312260007  นางสาวลดามณี เพชรป้อ  Miss Ladamani Phetpo  
56312260008  นางสาวหยกณิกา ทองดี  Miss Yoknika Thongdee  
66312260009  นางสาวปรียา ทรงคงดวงดี  Miss Priya Songkhongduangdee