มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312260001  นางสาวใกล้รุ่ง ภิรมกิจ  Miss Kairung Phiromkij  
26312260002  นางสาวทักษพร เกตุอิ้ม  Miss Taksaporn Keteim  
36312260003  นางสาวทักษิณี เตทุ่ง  Miss Taksinee Tatung  
46312260004  นางสาวทัดดาว พุทธรักษา  Miss Tuddaw Puttaruksa  
56312260005  นางสาวนันท์นภัส หวลระลึก  Miss Nannapat Huanraluek  
66312260006  นางสาวนิลาวรรณ บุญทะปัญญา  Miss Nilawan Bunthapanya  
76312260007  นางสาวลดามณี เพชรป้อ  Miss Ladamani Phetpo  
86312260008  นางสาวหยกณิกา ทองดี  Miss Yoknika Thongdee