มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312265001  นางสาวกาญจนา ศึกษา  Miss Kanchana Sueksa  
26312265002  นางสาวนาตาชา โยธี  Miss Natacha Yotee  
36312265003  นางสาวพันธิตรา วินัยพานิช  Miss Panthitra Winaipanit  
46312265004  นางสาววิไลลักษณ์ เง่าทุ่ม  Miss Wilailuck Ngaothum  
56312265005  นางสาวอัณทิมา บรรณะที  Miss Oanthima Bannathi  
66312265006  นางสาวอาทิตยา อร่ามศรี  Miss Attitaya Aramsri  
76312265007  นายจีรพัฒน์ มงคล  Mr. Jerapat Mongkon  
86312265008  นายปรัชญา พงษ์เขียว  Mr. Pratchaya Pongkhiaw  
96312265009  นายพนธกร มันเชษฐ  Mr. Pontakorn Manchat