มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา (Integration of Health, Aesthetics and Spa) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312267001  นางสาวกุลธิดา ราชแก้ว  Miss Kunlathida Rachakaew  
26312267002  นางสาวสุธินี มีไชโย  Miss Sutinee Meechaiyo  
36312267003  นางสาวอรัชพร บัวผัน  Miss Aratchaphon Buaphan