มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312419031  นางสาววรรณวิสา คงหนู  Miss Wanwisa Kongnoo  
26312419032  นางสาววราพร สีรัฐบาล  Miss Waraporn Sriratthaban  
36312419037  นางสาวสุภาพร คงเสาร์  Miss Suphaporn Khongsao  
46312419054  นางสาวกมลชนก รองแก้ว  Miss Kamolchanok Rongkaew  
56312419055  นางสาวกรองกาญจน์ คงทิพย์  Miss Krongkan Kongthip  
66312419056  นางสาวกัญญาณัฐ ฟักทองอยู่  Miss Kanyanat Fakthongyu  
76312419057  นางสาวกัญญารัตน์ รังษี  Miss Kanyarat Rangsee  
86312419059  นางสาวกุศล ใจลิน  Miss Kuson Jailin  
96312419060  นางสาวเกตน์นิภาภรณ์ จันทร์มาลา  Miss Ketnipapron Junmala  
106312419061  นางสาวเกสรา เจนชัยภูมิ  Miss Ketsara Chenchaiyaphum  
116312419062  นางสาวจิดาภา สุวรรณรอ  Miss Jidapa Suwanraw  
126312419063  นางสาวจิราภัทร บัวลี  Miss Jiarphat Bualee  
136312419064  นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงเจริญ  Miss Juthathip Songcharoen  
146312419065  นางสาวเจนจิรา เหม็นแดง  Miss Janjira Mendang  
156312419066  นางสาวชลธิชา บุญผ่อน  Miss Chonthicha Boonphon  
166312419068  นางสาวชุติมา ป้อมจันทร์  Miss Chutima Pomchan  
176312419069  นางสาวณัฐพร เมืองคำ  Miss Natthaporn Muangkam  
186312419070  นางสาวธณัฐวรรณ ใจสุวรรณ์  Miss Thanatwan Jaisuwan  
196312419071  นางสาวธนารีย์ อุ่นชู  Miss Thanari Aunchoo  
206312419073  นางสาวนิตยา แจ่มแจ้ง  Miss Nittaya Chamchang  
216312419075  นางสาวปาริศตา ตาสี  Miss Parista Tasee  
226312419076  นางสาวปิยะนุช อัศสอน  Miss Piyanuch Ussorn  
236312419077  นางสาวพิมพ์ชนก ถิระการ  Miss Pimchanok Thirakan  
246312419078  นางสาวพิมพ์อัปสร พูลชู  Miss Pimubsorn Poolchu  
256312419079  นางสาวรวิภา บุญมาก  Miss Rawipha Bhunmak  
266312419080  นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมแสง  Miss Ratchadaporn Promsaeng  
276312419081  นางสาวฤทัยรัตน์ อุดแก้ว  Miss Ruthairat Audkeaw  
286312419082  นางสาววรรณญาภรณ์ ดอกจันทร์  Miss Wanyaporn Dokchan  
296312419083  นางสาววรัญญา พันเงิน  Miss Waranya Panngern  
306312419084  นางสาววรางคณา นงพา  Miss Warangkana Nongpha  
316312419085  นางสาวศิริพร ชาติเวช  Miss Siripron Chatwet  
326312419086  นางสาวศุภาพิชญ์ อ้นแหยม  Miss Supapit Onyaem  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312419087  นางสาวสุจิตรา โชติรัตน์  Miss Sujitra Chotirat  
346312419088  นางสาวสุพิชญา บอกเพชร  Miss Supitchaya Bokphet  
356312419089  นางสาวสุภัสสรา บุญเจียง  Miss Supassara Boonjeang  
366312419090  นางสาวสุรีรัตน์ อิ่นคำ  Miss Sureerat Ainkham  
376312419091  นางสาวอรจิราภัสร์ แซ่เหลี่ยง  Miss Onjirapas Saeliang  
386312419092  นางสาวอรอุมา พุดจาด  Miss Onuma Pudjad  
396312419093  นางสาวอารยา หมวกโตนด  Miss Araya Muaktanot  
406312419094  นายเคนไต้จ่อ -  Mr. Kentaijor -  
416312419095  นายจิรายุ ศิลาแรง  Mr. Jirayu Silaraeng  
426312419096  นายจีรวัฒน์ จันทร์สว่าง  Mr. Jeerawat Jansawang  
436312419097  นายณฤดล บัวทองท้าว  Mr. Naruedol Buathongthao  
446312419098  นายนฤเบศ จงอยู่เย็น  Mr. Naruebest Jongyooyen  
456312419100  นายนฤสร สีหะวงศ์  Mr. Naruson Seehawong  
466312419101  นายไผท ฟักทอง  Mr. Pathai Fakthong  
476312419102  นายวงศธร ตันประเสริฐ  Mr. Wongsatorn Tanpasert  
486312419103  นายวัชระชัย ใจภักดี  Mr. Watcharachai Jaipakdee  
496312419104  นายสุทธิชัย แก่นคำ  Mr. Suttichai Kankam  
506312419105  นายสุธีมา กลับกลาง  Mr. Suthima Kabklang  
516312419106  นายอนุพงศ์ สราคำ  Mr. Anupong Sarakham