มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312420001  นางสาวกนกอร อ๊อดเอก  Miss Kanokon Oodeak  
26312420002  นางสาวกมลทิพย์ ทิพโสต  Miss Kamonthip Thipsot  
36312420003  นางสาวกาญจนา บุญชม  Miss Kanjana Boonchom  
46312420004  นางสาวจันทราทิพย์ กาฬภักดี  Miss Jantratip Ganpakdee  
56312420005  นางสาวจิตร์วฏี ฉุยฉาย  Miss Jitwatee Chuichai  
66312420006  นางสาวจุฑารัตน์ ขำทองดี  Miss Jutarat Khamthongdee  
76312420007  นางสาวจุรีรัตน์ อยู่สุข  Miss Jureerat Yoosuk  
86312420008  นางสาวชลิตา สุดแสงเขียว  Miss Charita Sudsangkiaw  
96312420009  นางสาวชโลทร นาคพรม  Miss Chalotorn Nakprom  
106312420010  นางสาวญานิกา สีพรมมา  Miss Yanika Sriphromma  
116312420011  นางสาวฐิติมา จะเรืองรัมย์  Miss Thitima Jarueangram  
126312420012  นางสาวณัฐกานต์ โยธะไชยสาร  Miss Natthakarn Yothachaisan  
136312420013  นางสาวณัฐติกาญจน์ ปรวนอุ้ม  Miss Nattikan Pruanaum  
146312420014  นางสาวณิชกานต์ ตรีขำ  Miss Nichakan Trikham  
156312420015  นางสาวธัญณรัญ อินทอง  Miss Thannaran Inthong  
166312420016  นางสาวธัญวรัตน์ จุยหอม  Miss Thunwarat Juyhom  
176312420017  นางสาวนทีกานต์ ดวงเสาร์  Miss Nateekan Duangsao  
186312420019  นางสาวนิรมล สุทธิ  Miss Niramon Sutthi  
196312420020  นางสาวเบญญา ปุ้มตะมะ  Miss Benya Pumtama  
206312420021  นางสาวปรารถนา พิมปาน  Miss Prattana Pimpan  
216312420022  นางสาวปวันรัตน์ เกิดปั้น  Miss Pawanrat Koedpan  
226312420023  นางสาวปวีณา ดีเกิด  Miss Paweena Deekerd  
236312420024  นางสาวปุณยนุช เอี่ยมสอาด  Miss Poonyanuch Aiemsaard  
246312420027  นางสาวพรสิริวรรณ คำเครือ  Miss Phornsiriwan Khamkhaue  
256312420028  นางสาวพัชรภรน์ ทัศนา  Miss Phatcharaphon Tassana  
266312420029  นางสาวพัชราภา อ่อนเชตุ  Miss Phatcharapha Aonchet  
276312420030  นางสาวพัชรินทร์ ปานเกิด  Miss Phatcharin Pankoed  
286312420032  นางสาวภคพร นงค์นิ่ม  Miss Pakaporn Nongnim  
296312420033  นางสาวภรภัทร เย็นขัน  Miss Pohnpat Yenkhan  
306312420034  นางสาวภัคจิรา เมืองแก้ว  Miss Pakjira Mueangkaew  
316312420035  นางสาวเมธาพร เฟื่องมณี  Miss Maytaporn Fungmanee  
326312420036  นางสาวรวิวรรณ เพิ่มทรัพย์  Miss Rawiwan Pheomsap  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312420037  นางสาวรัตนาวดี ทับทวี  Miss Rattanavadee Tabtawee  
346312420038  นางสาววชิรญาณ์ เพ็ชรรัตน์ทอง  Miss Wachiraya Phetratthong  
356312420039  นางสาววัชราภรณ์ กะกุคำ  Miss Watcharapohn Kakukum  
366312420040  นางสาววิภาวดี กรุดมหาราช  Miss Wiphawadee Krudmaharat  
376312420041  นางสาวเวธิกา วะวิชัย  Miss Wethika Wawichai  
386312420042  นางสาวศรัณยา พรมมาอินทร์  Miss Saranya Promma-In  
396312420043  นางสาวสุธาฤณีย์ กันทะวัง  Miss Sutaruenee Kantawang  
406312420044  นางสาวสุนิสา ทับเงิน  Miss Sunisa Thapngoen  
416312420045  นางสาวสุพัตรา น้อยแก้ว  Miss Suphatta Noikaeo  
426312420046  นางสาวสุภารัตน์ จันทร์สนิท  Miss Supharat Jansanit  
436312420049  นางสาวโสภา เกลากลึง  Miss Sopha Klaoklueng  
446312420050  นางสาวหฤทัย กองฉาย  Miss Haruetai Kongchay  
456312420052  นางสาวอภิชญา ปิงวงษ์  Miss Apichaya Pingwong  
466312420053  นางสาวอรอาภา เล็กชม  Miss On-Arpa Lekchom  
476312420054  นางสาวอรัญญา พันมะวงค์  Miss Aranya Phanmawong  
486312420056  นางสาวอัยย์รฎา บุตรดี  Miss Airada Butdee  
496312420057  นางสาวอิสรียา ชาญวัฒนศิริกุล  Miss Isariya Chanwattanasirikun  
506312420058  นายกิตติภูมิ โชติรัตน์  Mr. Kittipum Chotirat  
516312420059  นายจตุรวิทย์ ศรีศุภลักษณ์  Mr. Chaturawit Srisupharak  
526312420060  นายจักรกฤษณ์ คงปันนา  Mr. Jakkit Kongpanna  
536312420061  นายณัฐชนน ลีธัญกุล  Mr. Natchanon Leethanyakul  
546312420064  นายปกาสิต อ่อนนิ่ม  Mr. Pakasit Oonnim  
556312420065  นายวิศว สิงหฬ  Mr. Wisawa Singhon  
566312420066  นายศุภกร รอดเริญ  Mr. Supakorn Rodroen  
576312420067  นายศุภชัย พากิโต  Mr. Supachai. Pakito.  
586312420068  นายสุรัตน์ ล้ำพูนทรัพย์  Mr. Surat Lamphoonsap  
596312420069  นายอธิปไตย วังแผน  Mr. Athippatai Wangphaen  
606312420070  นายอโนวา เพชรมนัส  Mr. Anowa Phetmanat