มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312417001  นางสาวกมลวรรณ ขลุ่ยทอง  Miss Kamonwan Kluythong  
26312417003  นางสาวกัลยารัตน์ อินดี  Miss Kanyarat Indee  
36312417004  นางสาวเกษราภรณ์ ขุมทอง  Miss Kasaraporn Khumthong  
46312417005  นางสาวจันทร์แรม เพ็ชรเกลอ  Miss Chanraem Phetkoe  
56312417006  นางสาวจุฑามาศ เขียวอ่อน  Miss Jutamas Kheawon  
66312417007  นางสาวเฉลิมขวัญ สังข์เมือง  Miss Chaloemkhwan Sangmueang  
76312417008  นางสาวณัฎดาพร รัตนะ  Miss Natdaporn Rattana  
86312417009  นางสาวธารวิมล ขวัญทอง  Miss Thanwimon Khwanthong  
96312417010  นางสาวนลัทพร อินวิเชียร  Miss Nalatphon Invichiern  
106312417011  นางสาวบุญสิตา แซ่คู่  Miss Bunsita Saekhu  
116312417012  นางสาวปัญญาพร สามงามยา  Miss Panyaporn Samngamya  
126312417013  นางสาวพรพิมล โนวฤทธิ์  Miss Pornpimon Nowarit  
136312417014  นางสาวภัทรสุดา รุ่งธิติธรรม  Miss Pattarsuda Roongtititam  
146312417015  นางสาวลักษิกา กิจเกษม  Miss Laksika Kitkasam  
156312417016  นางสาววรรณกานต์ จันดำ  Miss Wannakarn Jandum  
166312417017  นางสาววรัญญา ภู่คำมี  Miss Waranya Phookhammee  
176312417018  นางสาววราลักษณ์ บางศรี  Miss Waraluk Bangsri  
186312417019  นางสาวศิรินันท์ ดาวเรือง  Miss Sirinan Daorueang  
196312417020  นางสาวสรัญพร นรารัตน์  Miss Sarunyaporn Nararat  
206312417021  นางสาวสวิชญา ยอดส่ง  Miss Sawichaya Yodsong  
216312417022  นางสาวสิริกัญยา ไผ่จันทร์  Miss Sirikanya Paijan  
226312417023  นางสาวสุกัญญา แสงสว่าง  Miss Sukanya Saengsawang  
236312417024  นางสาวสุจิตรา ศรีกาสี  Miss Sujitra Srikasee  
246312417025  นางสาวสุปรียา สุทธิจินดาญาโน  Miss Supreya Suttijindayano  
256312417026  นางสาวอรณิชา คุ้มขำ  Miss Onnicha Khumkham  
266312417027  นางสาวอินทิรา ช่างอ่อง  Miss Ainthira Changong  
276312417028  นายกันตพัฒน์ ศรีนิติพัฒน์  Mr. Kantaphat Srinitiphat  
286312417029  นายจิระชัย นิลสวัสดิ์  Mr. Chirachai Ninsahwat  
296312417030  นายซามุ โคบายาชิ  Mr. Samu Kobayashi  
306312417031  นายธนธรณ์ ยืนยาว  Mr. Thanathon Yuenyao  
316312417032  นายบุญเลิศ ตะวันแสงธรรม  Mr. Bunloet Tawansangtham  
326312417033  นายปรมัตถ์ พาลิตา  Mr. Poramuth Phalita  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312417034  นายพงศ์ชนก เขียววัดจันทร์  Mr. Pongchanok Khewwatchan  
346312417035  นายพรชัย พอใจ  Mr. Pornchai Phorjai  
356312417036  นายพรนรินทร์ จันทร์แจ้ง  Mr. Pornnarin Chanchaeng  
366312417037  นายพสิษฐ์ มีมุสิทธิ์  Mr. Pasit Meemusit  
376312417038  นายวรชาติ บุญอาจ  Mr. Worachat Boonard  
386312417039  นายวรากร เกิดเที้ยง  Mr. Warakorn Koedthiang  
396312417040  นายศรราม แผลงศร  Mr. Sornram Plaengsorn  
406312417041  นายพีรวิชญ์ สุนิน  Mr. Peerawit Sunin  
416312417042  นายศุภวิชญ์ ภูเงิน  Mr. Supawit Poongoen  
426312417043  นายหรัณย์ เมืองมา  Mr. Harun Muangma  
436312417044  นายปฐมภพ กองศีล  Mr. Pathompob Kongsin  
446312417045  นางสาวอลิษา ส้มจันทร์  Miss Alisa Somchan