มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312208001  นางสาวกัญญารัตน์ นวลจีน  Miss Kanyarat Nualchin  
26312208002  นางสาวชโลธร นาคพานิช  Miss Chalothon Nakphanit  
36312208003  นางสาวณัฏฐณิชา ราชหงษ์  Miss Natthanicha Ratchahong  
46312208004  นางสาวณัฏฐธิดา ราชหงษ์  Miss Natthathida Ratchahong  
56312208005  นางสาวธนัชพร แสนประสิทธิ์  Miss Thanatphon Saenprasit  
66312208006  นางสาวธีวรา ฤทธิ์เนติกุล  Miss Teewara Ritnetikun  
76312208007  นางสาวเบญจรัตน์ เกษเทศ  Miss Benjarat Ketthet  
86312208008  นางสาวภรณ์ฑิตา สุขประเสริฐ  Miss Phanthita Sukpasroed  
96312208009  นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณศรี  Miss Patthanid Suwannasri  
106312208010  นางสาวรัฐสุณีย์ บุญสุก  Miss Ratsunee Boonsuk  
116312208011  นางสาวสิรีธร เจริญวัฒนมาสกุล  Miss Sireethon Jaroenwatthanamasakun  
126312208012  นางสาวสุชานาถ นาคยิ้ม  Miss Suchanat Nakyim  
136312208013  นางสาวเสาวภาคย์ เตจะ  Miss Saowapak Taja  
146312208014  นางสาวอัจฉริยาพร เต่าทอง  Miss Atchaliyaporn Taothong  
156312208015  นางสาวอัญชนา ทรงสกุลทอง  Miss Aunchana Songsakunthong  
166312208016  นายกมล วิสุทธิกุลชัย  Mr. Kamon Wisutthikulchai  
176312208017  นายคฑาทอง แสงราช  Mr. Katatong Saengrach  
186312208018  นายจิรภัทร คงอ่ำ  Mr. Chiraphat Khongam  
196312208019  นายชลชาติ มีสวัสดิ์  Mr. Chonlachat Misahwat  
206312208020  นายฐิติ ศรีสุข  Mr. Thiti Sresuk  
216312208021  นายณัฐรัตน์ ทองอินศรี  Mr. Nattharat Tonginsri  
226312208022  นายธนพร ติชะพันธุ์  Mr. Tanaporn Tichaphan  
236312208023  นายธีรพงษ์ พงษ์พวง  Mr. Thiraphong Phongphuang  
246312208024  นายนพดล ธงชัย  Mr. Nopadol Thongchai  
256312208025  นายนัทธพงศ์ แพงศรี  Mr. Nattapong Phaengsri  
266312208027  นายพีรพัฒน์ โพธาชัย  Mr. Peerapath Potachai  
276312208028  นายวิรัติ เฉลิมไธสง  Mr. Wirat Chalermthaisong  
286312208029  นายศรัณย์ แสงสุวรรณ์  Mr. Saran Sangsuwan  
296312208030  นายสมพงษ์ เทศราช  Mr. Somphong Thassarat  
306312208031  นายสิทธิชัย เสือมั่น  Mr. Sitthichai Sueaman  
316312208032  นางสาวผกามาศ สีคต  Miss Phakamas Sikot