มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312407001  นางสาวกัญญานัฐ น้อยผา  Miss Kanyanat Noipha  
26312407002  นางสาวชนิดาพร ม่วงเอี่ยม  Miss Chanidapon Muangieam  
36312407003  นางสาวชลธิชา เพชรเดช  Miss Chonticha Pechdet  
46312407004  นางสาวชัชชญา คุ้มคำ  Miss Aphismai Khumkham  
56312407005  นางสาวชัชศิณี จุ้ยทรัพย์  Miss Chatsini Chuaisab  
66312407006  นางสาวณัฐณิชา ไมตรีจิตร  Miss Natnicha Maitrichit  
76312407008  นางสาวปณิตา หงษ์โต  Miss Panita Hongto  
86312407009  นางสาวปรียภัทร์ เทียนบุญ  Miss Preeyapat Tienboon  
96312407010  นางสาวศันสนา แสงอ่อน  Miss Sansana Saengon  
106312407011  นางสาวสุพัตรา เรืองวารี  Miss Supattra Rueangwaree  
116312407012  นางสาวอินทิรา เกิดปั้น  Miss Ainthira Koedpan  
126312407013  นางสาวเอกนรี ดวงวิหาญ  Miss Eknaree Doungwihan  
136312407014  นายกฤติพงศ์ ทับทิม  Mr. Kittipong Thapthim  
146312407016  นายไชยวัฒน์ พลมนตรี  Mr. Chaiwat Polmontee  
156312407017  นายณัฐปคัลภ์ นวาวัตน์  Mr. Nutpakan Nawawat  
166312407018  นายณัฐสิทธิ์ ชูศรี  Mr. Natthasit Choosee  
176312407019  นายเด่นภูมิ พ่วงดี  Mr. Denpoom Poungdee  
186312407020  นายธีรภัทร์ สุริวงษ์  Mr. Thiraphat Suriwong  
196312407021  นายธีรศักดิ์ มากคง  Mr. Theerasak Makkong  
206312407022  นายนัฐนันท์ ชาดี  Mr. Natthanan Chadee  
216312407023  นายนำพล คะระนันท์  Mr. Namphon Karanan  
226312407025  นายพิริยะ รสพล  Mr. Phiriya Rosapon  
236312407026  นายพีรชัย มาลาศรี  Mr. Phirachai Malasri  
246312407027  นายวรากรณ์ แพพ่วง  Mr. Warakorn Paepuang  
256312407028  นายสันดุษิต ทองขาว  Mr. Sandusit Thongkao  
266312407029  นายสันติราษฏร์ เขียวเหลือ  Mr. Santirat Khiaoluea  
276312407030  นายหฤษฎ์ คุ้มรักษ์  Mr. Harit Kumrak  
286312407031  นายอนุชิต มณีสุข  Mr. Anuchit Maneesuk  
296312407032  นายอนุสรณ์ เพชรใจดี  Mr. Anusorn Phetchaidi  
306312407035  นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็ชรรัตน์  Miss Chulalack Phetcharat  
316312407042  นางสาวลลิตา สุวรรณศร  Miss Lalita Suwannasorn  
326312407065  นายนรากร นานยะ  Mr. Narakorn Nanya  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312407066  นายเมธี แจ่มเมธีกุล  Mr. Metee Jammeteekul