มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312407007  นางสาวทักษพร จันทร์เถื่อน  Miss Tagsapon Janthuan  
26312407015  นายกานต์นิธิ แก้ววิเชียร  Mr. Kanniti Keawichearn  
36312407033  นางสาวกัญญารัตน์ พัดเจริญ  Miss Kanyarat Phatjaroen  
46312407034  นางสาวจิดาภา ม่วงปาน  Miss Jidapa Muangpan  
56312407036  นางสาวฑิฆัมพร ยอดบุตรดี  Miss Thikumporn Yodbutdee  
66312407037  นางสาวปิยธิดา หอมหวล  Miss Piyathida Homhuan  
76312407038  นางสาวพราวสิรี ปานปั่น  Miss Prowsiree Parnpan  
86312407039  นางสาวพิชญาภา สิงห์โต  Miss Phichayapa Singto  
96312407040  นางสาวพีรพรรณ ภู่บุตร  Miss Peearprran Phubut  
106312407043  นางสาวสสิณา เขียวคล้าย  Miss Sasina Khiaokhlai  
116312407044  นางสาวสุกัญญา มู้เม่า  Miss Sukanya Mumao  
126312407045  นางสาวสุทัตตา เหล็กนางรอง  Miss Suthatta Leknangrong  
136312407047  นายกฤษณพงศ์ เลิศอุดม  Mr. Kitsanapong Lertudom  
146312407048  นายกิตติพัฒน์ ภวัตธวัลธร  Mr. Kittipat Phawatthawantorn  
156312407052  นายจิรพัฒน์ โพธิ์หล่าย  Mr. Jirapat Pholai  
166312407053  นายธนพัฒน์ พัฒนชัยยะ  Mr. Thanapat Pattanachaiya  
176312407054  นายธนานุวัฒน์ เอกอำพันธ์  Mr. Thananuwat Aekamphan  
186312407055  นายธีรภัทร โพธิ์หมึก  Mr. Thiraphat Phomuek  
196312407056  นายธีรศักดิ์ ฟักทองอ่อน  Mr. Thirasak Fakthongoon  
206312407057  นายนรากรณ์ ขุระสะ  Mr. Narakorn Khurasa  
216312407058  นายพีรยุทธ์ เพ็งบุตร  Mr. Peerayut Pangbut  
226312407059  นายวัทนพร บุญมาติด  Mr. Watthanaphon Bunmatit  
236312407060  นายศุภกร อาจหาญ  Mr. Suphakon Arthan  
246312407061  นายศุภนิมิต เจตนา  Mr. Supanimit Jeattana  
256312407062  นายสิริกร พุ่มพวง  Mr. Sirikorn Poompuang  
266312407063  นายอนุชิต ธนวงษ์เจริญ  Mr. Anuchit Thanawongchroey  
276312407067  นางสาวจรรยพร คงสมบูรณ์  Miss Janyaporn Kongsombun  
286312407068  นาย อดิศักดิ์ ด้วงบ้านยาง  Mr. Adisak Duangbanyang