มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312418001  นางสาวกรกนก สนิทบุรุษ  Miss Kronkanok Sanidburut  
26312418002  นางสาวจตุพร ทัศนา  Miss Jatuporn Thasana  
36312418003  นางสาวจันทนา รอดขาว  Miss Jantana Rodkaw  
46312418004  นางสาวชนิภา ดานขุนทด  Miss Chanipa Dankuntod  
56312418005  นางสาวณิชาภัทร พุ่มอิ่ม  Miss Nichaphat Phumaim  
66312418006  นางสาวทัศนีย์ จันทร์ห้าว  Miss Thatsanee Janhow  
76312418007  นางสาวทิพรดา น้ำกระจาย  Miss Thiprada Nrmkrajay  
86312418008  นางสาวทิพากร คำน่วม  Miss Tipakon Kamnuam  
96312418009  นางสาวธัญวรัตน์ เชียงฉ่ำ  Miss Thanwarat Chaingcham  
106312418010  นางสาวน้องหญิง นิ่มแสง  Miss Nonghying Nimseang  
116312418011  นางสาวนันทกา อ่ำสิงห์  Miss Nanthaka Amsing  
126312418012  นางสาวประกายกานต์ ศรนารา  Miss Prakaikarn Sornnara  
136312418013  นางสาวปรีดาพร แจ้งอิ่ม  Miss Pridaphon Jang-Im  
146312418014  นางสาวพรพัชรา แสงศิริ  Miss Ponpatchara Sangsiri  
156312418015  นางสาวพรรณรัตน์ สอนน้อย  Miss Phannarat Sonnoi  
166312418016  นางสาวภัทราพร เนียมหอม  Miss Pattaraporn Naimhom  
176312418017  นางสาวภูมิรัตน์ ภูมิผล  Miss Phumirad Phumiphon  
186312418018  นางสาวรักษิณา เนินเพิ่มพิสุทธิ์  Miss Ruksina Noenpoempisut  
196312418019  นางสาวเรวดี สีฉิม  Miss Rewadi Sichim  
206312418020  นางสาววศินี มั่นยิ้ม  Miss Wasinee Manyim  
216312418021  นางสาวเวณิกา ยงพรม  Miss Wenika Yongprom  
226312418022  นางสาวสลิลดา สุทธิหล่อ  Miss Salinda Sutthilor  
236312418023  นางสาวสุกัญญา สว่างอารมย์  Miss Sukanya Sawangarom  
246312418024  นางสาวสุชาดา ทองไหลมา  Miss Suchada Thonglaima  
256312418025  นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง  Miss Sudarat Baothong  
266312418026  นางสาวสุปราณี เอี่ยมอิ่ม  Miss Supranee Aeimaim  
276312418027  นางสาวสุปวีณ์ ชิณเฮือง  Miss Supawee Chinghueng  
286312418028  นางสาวสุภาณี เนียมหอม  Miss Supanee Neamhom  
296312418029  นางสาวสุวพิชญ์ แก้วสีทอง  Miss Suwapich Kaewseetong  
306312418030  นางสาวอนุธิดา บุญเลี้ยง  Miss Anutida Boonleang  
316312418031  นางสาวอมรรัตน์ วระคุณ  Miss Amornrat Worakoon  
326312418032  นางสาวอริศรา คล้ายรุ่งเรือง  Miss Aritsara Klairungrueang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312418033  นางสาวอุษา แก้วศรีทัศน์  Miss Ausa Kaewsrithat  
346312418034  นายกฤษดา บุญเกิด  Mr. Kritsada Boonkerd  
356312418035  นายธนกฤต จำบุญ  Mr. Tanakit Jamboon  
366312418036  นายพลกฤต พรมสง่า  Mr. Phonlakit Promsanga  
376312418037  นายศุภกร ขันข่อย  Mr. Suppakorn Khankoi  
386312418038  นายอนุชา วิทยา  Mr. Anucha Wittaya  
396312418077  นางสาวนูรมี อาแซ  Miss Nurmee Asae  
406312418080  นางสาวอภิญญา ป้อมมอญ  Miss Apinya Pommon