มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312418039  นางสาวกัญญารัตน์ น้อยขวัญ  Miss Kanyarat Noykhwan  
26312418041  นางสาวกิตติยา นิลจง  Miss Kittiya Ninchong  
36312418042  นางสาวกุลธิดา ขอพลกลาง  Miss Kunthida Khorpolklang  
46312418043  นางสาวเกวลิน ทองยิ้ม  Miss Keowalin Thongyim  
56312418044  นางสาวเกษสุวรรณ์ กันจอน  Miss Katsuwan Kanjon  
66312418046  นางสาวญาณี สายเสือ  Miss Yanee Saisuea  
76312418047  นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยวงค์  Miss Thitaphon Chaiwong  
86312418048  นางสาวธรรญชนก ทับกฤษ  Miss Thanchanok Tabkit  
96312418050  นางสาวธัญทิพย์ จันทร์พรหมมา  Miss Thanyatip Chanpromma  
106312418051  นางสาวนภัสกร หนูแก้ว  Miss Napatsakorn Nookaew  
116312418052  นางสาวนฤมล เปรมบุญ  Miss Naruemon Premboon  
126312418053  นางสาวนิสรา เจริญรอบ  Miss Nisara Charoenrob  
136312418054  นางสาวเบญจรัตน์ บัวทอง  Miss Bencharat Buathong  
146312418055  นางสาวประกายเพ็ชร ประกอบธรรม  Miss Prakaiphet Prakobtham  
156312418056  นางสาวประวีณา กลั่นนุช  Miss Praweena Klannut  
166312418058  นางสาวศกลวรรณ เหมยคำ  Miss Sakonwan Meaykam  
176312418059  นางสาวภัชญาภรณ์ จุ่มไฝ  Miss Patchayaporn Chumfai  
186312418060  นางสาวมาริษา ระบอบ  Miss Marisa Rabob  
196312418063  นางสาววศิกานต์ ศาลาดิน  Miss Wasikan Saladin  
206312418064  นางสาวศศิกานต์ ขลิบเอม  Miss Sasikran Khipoiam  
216312418066  นางสาวศุภสุตา บัวคำศรี  Miss Suphasuta Buakhamsri  
226312418067  นางสาวสิริกาญจน์ สินประเสริฐ  Miss Sirikarn Sinprasert  
236312418068  นางสาวสุกัญญา กาหลง  Miss Sukanya Kaling  
246312418069  นางสาวสุไพรรัตน์ พุ่มทอง  Miss Suprairat Poomtong  
256312418071  นางสาวอารียา ปรางทับทิม  Miss Areeya Prangtaptim  
266312418072  นายจตุพงษ์ เกตุศรี  Mr. Jatupong Ketrsri  
276312418073  นายชาญธนศักดิ์ เพ็งหล่อ  Mr. Chanthanasak Phenglo  
286312418074  นายณัฐพล พันจันดี  Mr. Natthaphon Phanchandi  
296312418075  นายธนกฤต เพชรรอบ  Mr. Thanakit Phetrob  
306312418076  นายพีรพล มังษาอุดม  Mr. Peerapol Mangsaudom  
316312418078  นางสาวพรไพลิน ประทามะโก  Miss Phonphailin Pathamako  
326312418079  นายบรรณวิทิต วงค์อนุ  Mr. Bnnawithit Wonganu