มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312418039  นางสาวกัญญารัตน์ น้อยขวัญ  Miss Kanyarat Noykhwan  
26312418040  นางสาวกิตติมา ดอยจรัสฟ้า  Miss Kittima Doicharatfa  
36312418041  นางสาวกิตติยา นิลจง  Miss Kittiya Ninchong  
46312418042  นางสาวกุลธิดา ขอพลกลาง  Miss Kunthida Khorpolklang  
56312418043  นางสาวเกวลิน ทองยิ้ม  Miss Keowalin Thongyim  
66312418044  นางสาวเกษสุวรรณ์ กันจอน  Miss Katsuwan Kanjon  
76312418045  นางสาวชนากานต์ เขียวเขิน  Miss Chanakan Khiaokhoen  
86312418046  นางสาวญาณี สายเสือ  Miss Yanee Saisuea  
96312418047  นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยวงค์  Miss Thitaphon Chaiwong  
106312418048  นางสาวธรรญชนก ทับกฤษ  Miss Thanchanok Tabkit  
116312418049  นางสาวธัญชนก จุมพรม  Miss Thanchanok Chumphrm  
126312418050  นางสาวธัญทิพย์ จันทร์พรหมมา  Miss Thanyatip Chanpromma  
136312418051  นางสาวนภัสกร หนูแก้ว  Miss Napatsakorn Nookaew  
146312418052  นางสาวนฤมล เปรมบุญ  Miss Naruemon Premboon  
156312418053  นางสาวนิสรา เจริญรอบ  Miss Nisara Charoenrob  
166312418054  นางสาวเบญจรัตน์ บัวทอง  Miss Bencharat Buathong  
176312418055  นางสาวประกายเพ็ชร ประกอบธรรม  Miss Pagaipet Pagobtam  
186312418056  นางสาวประวีณา กลั่นนุช  Miss Praweena Klannut  
196312418057  นางสาวพัณณิตา อ่อนเย็น  Miss Phannita Onyean  
206312418058  นางสาวศกลวรรณ เหมยคำ  Miss Sakonwan Meaykam  
216312418059  นางสาวภัชญาภรณ์ จุ่มไฝ  Miss Patchayaporn Chumfai  
226312418060  นางสาวมาริษา ระบอบ  Miss Marisa Rabob  
236312418061  นางสาวลำเพย หนูชาวนา  Miss Lampey Noochaona  
246312418062  นางสาววรารัตน์ เป้รอด  Miss Wararat Pearod  
256312418063  นางสาววศิกานต์ ศาลาดิน  Miss Wasikan Saladin  
266312418064  นางสาวศศิกานต์ ขลิบเอม  Miss Sasikran Khipoiam  
276312418065  นางสาวศุภรัตน์ สมประสงค์  Miss Suparat Somprasong  
286312418066  นางสาวศุภสุตา บัวคำศรี  Miss Suphasuta Buakhamsri  
296312418067  นางสาวสิริกาญจน์ สินประเสริฐ  Miss Sirikarn Sinprasert  
306312418068  นางสาวสุกัญญา กาหลง  Miss Sukanya Kaling  
316312418069  นางสาวสุไพรรัตน์ พุ่มทอง  Miss Suprairat Poomtong  
326312418070  นางสาวอภิรัตน์ กุลผึ้ง  Miss Aphirat Kunphueng  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312418071  นางสาวอารียา ปรางทับทิม  Miss Areeya Prangtaptim  
346312418072  นายจตุพงษ์ เกตุศรี  Mr. Jatupong Ketrsri  
356312418073  นายชาญธนศักดิ์ เพ็งหล่อ  Mr. Chanthanasak Phenglo  
366312418074  นายณัฐพล พันจันดี  Mr. Natthaphon Phanchandi  
376312418075  นายธนกฤต เพชรรอบ  Mr. Thanakit Phetrob  
386312418076  นายพีรพล มังษาอุดม  Mr. Peerapol Mangsaudom  
396312418078  นางสาวพรไพลิน ประทามะโก  Miss Phonphailin Pathamako  
406312418079  นายบรรณวิทิต วงค์อนุ  Mr. Bnnawithit Wonganu