มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312416001  นางสาวกัลยรัตน์ บุญแสน  Miss Kanyarat Boonsaen  
26312416002  นางสาวกานติศา สินเช้า  Miss Kantisa Sinchao  
36312416003  นางสาวกิติมา แทนรินทร์  Miss Kitima Tannarin  
46312416004  นางสาวจีรนันท์ แซ่เฮ้อ  Miss Jeeranan Saeher  
56312416005  นางสาวจุฑารัตน์ คงสุจริต  Miss Jutharat Khongsucharit  
66312416007  นางสาวญานิกา ปานรัตน์  Miss Yanika Panrat  
76312416008  นางสาวณัฐจีตา กิจคะวงศ  Miss Natchita Kitkhawong  
86312416009  นางสาวณัฐชา ธูปบูชา  Miss Natcha Thoopbucha  
96312416010  นางสาวณัฐชา เหมือนมี  Miss Natcha Mueanmi  
106312416011  นางสาวณัฐธินี ภู่งามชื่น  Miss Natthinee Phungamchuen  
116312416012  นางสาวณัฐวดี หว่างเชื้อ  Miss Natthawadee Wangchuer  
126312416013  นางสาวตะวันวาส หิตเทศ  Miss Thawanwat Hitthat  
136312416014  นางสาวธนัญญา เฮงดี  Miss Thananya Hengdee  
146312416015  นางสาวธัญพิชชา เสียงเย็น  Miss Thanpitcha Siangyen  
156312416016  นางสาวนภา วิรัชมงคลศรี  Miss Napha Wicharmongkolsri  
166312416017  นางสาวนลินทิพย์ คงคาแสน  Miss Nalintip Kongkasan  
176312416018  นางสาวปรัชญา จันทะวาด  Miss Prachaya Jantawad  
186312416019  นางสาวปรียานุช แสงคำกุล  Miss Preeyanuch Sangkamkul  
196312416020  นางสาวปิยะดา ประมูลสุข  Miss Piyada Pramunsuk  
206312416021  นางสาวปุญญาพัฒน์ อนันตพิตรพิบูล  Miss Punyapat Anantaphitphibun  
216312416022  นางสาวพรปวีณ์ หนองคาย  Miss Pornpawee Nongkay  
226312416023  นางสาวพัชรวดี ภิญโญ  Miss Phatcharawadee Phinyo  
236312416024  นางสาวพินทยา ม้ำชาวนา  Miss Pinthaya Mamchaona  
246312416025  นางสาวภัทรวดี สรวงศิริ  Miss Phattharawadi Suangsiri  
256312416027  นางสาวรามาวดี แก้วไชย  Miss Ramawadi Kaeochai  
266312416028  นางสาววณิชญา ทองเงิน  Miss Wanitchaya Thong-Ngern  
276312416029  นางสาววิยดา แซ่หลอ  Miss Wiyada Saelo  
286312416030  นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ลี  Miss Sirilak Saelee  
296312416031  นางสาวศิริวรรณ ดาวเรือง  Miss Siriwan Daorueang  
306312416032  นางสาวสนธยา คนใหญ่บ้าน  Miss Sonthaya Khonyaiban  
316312416034  นางสาวสุมิตรา สาหาร  Miss Sumitthar Sahan  
326312416035  นางสาวอรุณ กลีบเมฆ  Miss Arun Klipmek  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312416036  นายเจษฎาพร สินชัยวุฒิวงศ์  Mr. Jadsadapon Sinchaiwuttiwong  
346312416037  นายวิศรุต เขียวแก้ว  Mr. Witsarut Khiawkaew  
356312416038  นายสมศักดิ์ การะเกดธารา  Mr. Somsak Karakettara  
366312416039  นายสหรัฐ รัตนแย้ม  Mr. Saharat Rattanayaem  
376312416081  นางสาววรรณภาภรณ์ นามเชื้อ  Miss Wannapaponr Namchue