มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312416040  นางสาวกิตติยาภา บัวประทุม  Miss Kittiyapa Buepratum  
26312416041  นางสาวเกศกนก สำราญรื่น  Miss Keskanok Samranruen  
36312416042  นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมวิจิตร  Miss Jutathip Thumwijit  
46312416043  นางสาวจุฑารัตน์ รู้ธรรม  Miss Jutharat Rootham  
56312416044  นางสาวฉัตรนครินทร์ รุ่งแจ้ง  Miss Chatnakharin Rungjaeng  
66312416045  นางสาวญาณันธร เกิดบึงพร้าว  Miss Yananthon Koedbuengphrao  
76312416046  นางสาวญาดา วงษ์จำปา  Miss Yada Wongchampa  
86312416047  นางสาวปรียาภรณ์ วังคีรี  Miss Priyaporn Wangkheeree  
96312416048  นางสาวปัณณพร ไกรศร  Miss Pannaporn Krisorn  
106312416050  นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์  Miss Pornthipha Mongkhonphan  
116312416051  นางสาวพรนภัส ชังคะนาก  Miss Pornnapat Changkanak  
126312416052  นางสาวพรพิมล เพ็งย่น  Miss Phonphimon Phengyon  
136312416053  นางสาวพลอยชมภู ทองประสิทธิ์  Miss Phloychompoo Thongprasit  
146312416055  นางสาวพิมพ์ชนก วรรณสด  Miss Pimchanok Wannasode  
156312416056  นางสาวพิมพ์มาดา วรรณสด  Miss Pimmada Wannasode  
166312416057  นางสาวเพชรลัดดา ธีรวุฒิ  Miss Pachratda Teerawut  
176312416058  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ม่วงทิพย์  Miss Phenphisut Muangthip  
186312416059  นางสาวภัทราวดี ยิ้มดี  Miss Phattharawadee Yimdee  
196312416060  นางสาวมัตติกา ทองคำมา  Miss Mattika Thongkhamma  
206312416061  นางสาวรุ่งรวิน แซ่ย่าง  Miss Rungrawin Saeyang  
216312416062  นางสาววรกมล นาคพันธ์  Miss Worakamon Nakphan  
226312416063  นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมา  Miss Waralak Chumma  
236312416064  นางสาวศิริพรรณ ป้อมภาเดช  Miss Siriphan Pomphadet  
246312416065  นางสาวศุภาลัย จูนิยม  Miss Suphalai Juniyom  
256312416066  นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์  Miss Supisara Tongin  
266312416067  นางสาวสมใจ ยมจันทร์  Miss Somjai Yomchan  
276312416068  นางสาวสุพาพร แสงเงิน  Miss Supapron Sangnguen  
286312416069  นางสาวสุภัสสร รบชนะชัย  Miss Supassorn Robchanachai  
296312416070  นางสาวสุวรรณศิริ เฟื่องเดช  Miss Suwansiri Fueangdet  
306312416071  นางสาวสุวิตา แซ่สง  Miss Suwita Saesong  
316312416072  นางสาวอริศรา กิจเกษม  Miss Arisara Kitkasame  
326312416073  นางสาวอริสา แซ่สง  Miss Arisa Saesong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312416074  นางสาวอารียา ต่วนโต  Miss Areeya Tuanto  
346312416075  นางสาวอุษา ชูทอง  Miss U-Sa Chuthong  
356312416076  นายจิณณวัตร พงษ์ประเสริฐ  Mr. Jinnawat Phongprasoet  
366312416077  นายณภัทร แท่งทอง  Mr. Naput Tangtong  
376312416078  นายนัฐวุฒ เมฆเจริญ  Mr. Nattawut Mekcharoen  
386312416080  นางสาวจตุพร นามโคตร  Miss Jatuporn Namkhot