มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312416040  นางสาวกิตติยาภา บัวประทุม  Miss Kittiyapa Buaprathum  
26312416041  นางสาวเกศกนก สำราญรื่น  Miss Keskanok Samranruen  
36312416042  นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมวิจิตร  Miss Jutathip Thumwijit  
46312416043  นางสาวจุฑารัตน์ รู้ธรรม  Miss Jutharat Rootham  
56312416045  นางสาวญาณันธร เกิดบึงพร้าว  Miss Yananthon Koedbuengphrao  
66312416046  นางสาวญาดา วงษ์จำปา  Miss Yada Wongchampa  
76312416047  นางสาวปรียาภรณ์ วังคีรี  Miss Priyaporn Wangkheeree  
86312416048  นางสาวปัณณพร ไกรศร  Miss Pannaporn Kraison  
96312416050  นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์  Miss Porntipa Mongkhonphan  
106312416051  นางสาวพรนภัส ชังคะนาก  Miss Pornnapat Changkanak  
116312416052  นางสาวพรพิมล เพ็งย่น  Miss Phonphimon Phengyon  
126312416053  นางสาวพลอยชมภู ทองประสิทธิ์  Miss Phloychompoo Thongprasit  
136312416057  นางสาวเพชรลัดดา ธีรวุฒิ  Miss Pachratda Teerawut  
146312416058  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ม่วงทิพย์  Miss Phenphisut Muangthip  
156312416059  นางสาวภัทราวดี ยิ้มดี  Miss Phattharawadee Yimdee  
166312416060  นางสาวมัตติกา ทองคำมา  Miss Mattika Thongkhamma  
176312416061  นางสาวรุ่งรวิน แซ่ย่าง  Miss Rungrawin Saeyang  
186312416063  นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมา  Miss Waraluk Chumma  
196312416064  นางสาวศิริพรรณ ป้อมภาเดช  Miss Siriphan Pomphadet  
206312416065  นางสาวศุภาลัย จูนิยม  Miss Suphalai Juniyom  
216312416066  นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์  Miss Suphitsara Thongin  
226312416067  นางสาวสมใจ ยมจันทร์  Miss Somjai Yomchan  
236312416068  นางสาวสุพาพร แสงเงิน  Miss Suphaphon Saengngoen  
246312416069  นางสาวสุภัสสร รบชนะชัย  Miss Supassorn Robchanachai  
256312416070  นางสาวสุวรรณศิริ เฟื่องเดช  Miss Suwansiri Fueangdet  
266312416071  นางสาวสุวิตา แซ่สง  Miss Suwita Saesong  
276312416072  นางสาวอริศรา กิจเกษม  Miss Aritsara Gitgasame  
286312416073  นางสาวอริสา แซ่สง  Miss Arisa Saesong  
296312416074  นางสาวอารียา ต่วนโต  Miss Areeya Toanto  
306312416075  นางสาวอุษา ชูทอง  Miss U-Sa Chuthong  
316312416076  นายจิณณวัตร พงษ์ประเสริฐ  Mr. Chinnawat Phongprasoet  
326312416078  นายนัฐวุฒ เมฆเจริญ  Mr. Nattawut Mekcharoen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312416080  นางสาวจตุพร นามโคตร  Miss Jatuporn Namkhot