มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312415001  นางสาวน้ำเพชร ไกรนรา  Miss Nampetch Krainara  
26312415002  นางสาวเบญญทิพย์ ปัทมวิภาต  Miss Benyathip Patamawipat  
36312415003  นางสาววริยา แสงเถื่อน  Miss Wariya Saengthoean  
46312415004  นางสาวอรพรรณ ขันตี  Miss Orapun Khuntee