มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312429001  นางสาวกัญญ์วรา เงาศรี  Miss Kanwara Ngaosri  
26312429002  นางสาวกัญญารัตน์ แก้วยม  Miss Kanyarat Kaewyom  
36312429003  นางสาวขนิษฐา มั่นลา  Miss Khanittha Manla  
46312429004  นางสาวณัฏฐนิชา ศรีแก้ว  Miss Nuttanicha Srikaew  
56312429005  นางสาวณัฐชรินทร์ พุ่มชา  Miss Natcharin Pumcha  
66312429006  นางสาวณัฐนิศา มาฉิม  Miss Natnisa Machim  
76312429007  นางสาวธนัญญา พสุสุวรรณ  Miss Thananya Phasusuwan  
86312429008  นางสาวธัญชนก ผดุงชาติ  Miss Thanchanok Phadungchat  
96312429009  นางสาวนภัสรา เทียนป้อม  Miss Napatsara Teanpom  
106312429010  นางสาวนันทิดา สุขประเสริฐ  Miss Nanthida Sukposed  
116312429011  นางสาวนันธารัตน์ ภักดี  Miss Nantharat Pakdee  
126312429012  นางสาวปรายฟ้า มาฉิม  Miss Praifa Machim  
136312429013  นางสาวปาริชาต จันเคลือ  Miss Parichat Chankluea  
146312429014  นางสาวพิมพ์นารา ลาดปะละ  Miss Pimnara Ladpala  
156312429016  นางสาวภิรมย์รัตน์ ภิรมย์  Miss Piromrath Pirom  
166312429017  นางสาวมนัสชนก เหมันต์  Miss Manatchanok Haeman  
176312429018  นางสาวรุ้งพรรณราย ควนนอก  Miss Rungphannarai Khannok  
186312429019  นางสาววรฤทัย รอดทองดี  Miss Voraruethai Rodthongdee  
196312429020  นางสาวศานันทินี ศรีสุเทพ  Miss Sanantinee Srisutep  
206312429021  นางสาวสุจิรา ทัดกาหลง  Miss Sujira Tadkalong  
216312429022  นางสาวสุพิชชา หาญเมืองใจ  Miss Supitcha Hanmuangjai  
226312429023  นางสาวอรวรรณ เผือยา  Miss Orawan Pueya  
236312429024  นางสาวอาทิตติยา อยู่สุข  Miss Arthittiya Yoosook  
246312429025  นายทนงศักดิ์ สุรินทร์  Mr. Thanongsak Surin  
256312429027  นายปฐมภพ ศรีกลั่น  Mr. Pathomphob Siklan  
266312429028  นายรณชัย แซ่เตียว  Mr. Ronnachai Saetiao  
276312429029  นายศรัณย์ภัทร วิเชียรสรรค์  Mr. Sarunphat Wicheansan  
286312429030  นายสุเมธ วิจารณ์  Mr. Sumet Wichan  
296312429039  นางสาวปิยธิดา เพชรเกิด  Miss Piyathida Phetkoed  
306312429060  นางสาวนันทพร ท้าวบุญญาภินิกุล  Miss Nanthaporn Thaoboonyapakul  
316312429061  นาย ชุติพนธ์ วิชายะ  Mr. Chutipon Wichaya