มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312429015  นางสาวไพลิน เล็กทับ  Miss Phairin Lektab  
26312429026  นายแทนคุณ จันทร์น้ำคบ  Mr. Thankoon Channamkob  
36312429031  นางสาวกัญญารัตน์ สังข์สี  Miss Kanyarat Sungsee  
46312429032  นางสาวกัลยาณี ระนาดแก้ว  Miss Kanlayanee Ranadkaew  
56312429033  นางสาวชวัลลักษณ์ ปัณวรรธน์วงศ์  Miss Chawanlak Pannawatwong  
66312429034  นางสาวณัชชา คำกรุงเก่า  Miss Natcha Khamkrungkaw  
76312429035  นางสาวณัฏฐ์นรี พรหมมีเนตร  Miss Natnaree Prommeenet  
86312429036  นางสาวณัฐนรี ขุนพล  Miss Natnaree Khunpol  
96312429037  นางสาวณัฐรุจา พุขุนทด  Miss Natrucha Phukhuntod  
106312429038  นางสาวทิพธัญญา เสือแพร  Miss Thiptanya Sueaphaen  
116312429040  นางสาวพรชิตา ปั้นตาดี  Miss Phonchita Pantadee  
126312429041  นางสาวพัชรินทร์ อิงบารมี  Miss Phatcharin Aingbarami  
136312429042  นางสาวพิชญา ทิพบุญทอง  Miss Pichaya Thipboonthong  
146312429044  นางสาวภัสสร สักการินทร์  Miss Phatsorn Sakkarin  
156312429045  นางสาววรินทรา พิมเสน  Miss Warintra Pimsen  
166312429046  นางสาววิมพ์วิภา ราชอินทอง  Miss Wimwipa Rachinthong  
176312429047  นางสาวศิริพร ประทุมศิริ  Miss Siriporn Prathumsiri  
186312429048  นางสาวสุธิดาวรรณ มากกูล  Miss Suthidawan Markkun  
196312429050  นางสาวอยุริญ ประพัตร  Miss Ayurin Praphat  
206312429051  นางสาวอรทัย ปานเพชร  Miss Orathai Panphet  
216312429052  นายคฑาวุฒิ รัศมี  Mr. Khathawut Ratsmee  
226312429053  นายชินพัฒน์ พุฒสา  Mr. Chinnaphat Putsa  
236312429054  นายธนวัฒน์ จันทร์โต  Mr. Thanawat Chanto  
246312429055  นายธีรยุทธ คมขำหนัก  Mr. Teerayoot Khomkhamnak  
256312429056  นายธูปกรณ์ จันอุ่น  Mr. Thuppakorn Janun  
266312429057  นายภัคพงษ์ สุขทรัพย์  Mr. Pakkpong Suksap  
276312429058  นายอดิศร วงศ์บุปผา  Mr. Adisorn Wongbuppha  
286312429059  นางสาวศิริพร ชมสวนสวรรค์  Miss Siripron Chomsuansawan