มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312430001  นางสาวกันต์กนิษฐ์ เต็มรินทร์  Miss Kankanit Temrin  
26312430002  นางสาวจิราภรณ์ หมอกมืด  Miss Jiraporn Morkmued  
36312430003  นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ  Miss Tamonwan Kerdsiri  
46312430004  นางสาวพิมพ์ลดา มณฑาทอง  Miss Pimlada Monthayhong  
56312430005  นางสาวพุทิตา ดวงมณี  Miss Phuthita Duangmanee  
66312430006  นางสาวไพริน สิงห์โตทอง  Miss Phairin Singtothong  
76312430007  นางสาวฟ้าใส แซ่คำ  Miss Fasai Saekam  
86312430008  นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภู  Miss Supawinee Chaichompoo  
96312430009  นายธวัชชัย ดูดดื่ม  Mr. Thawatchai Doodduem  
106312430010  นายปราโมทย์ ประเปี้ยม  Mr. Pramot Prapim  
116312430011  นายมังกรทอง ทองสอาด  Mr. Mongkonthong Thongsa-Ard  
126312430012  นายสธัสชัย การสุทธิ  Mr. Sathatsachai Kansutthi  
136312430013  นางสาวสุนิสา วงหาริมาตย์  Miss Sunisa Wongharimart  
146312430014  นางสาวณัฏฐ์ชญา คมคง  Miss Natchaya Komkong  
156312430015  นาย กฤษณกัณฑ์ จันทร์คำ  Mr. Kitsanakan Jankham