มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ (Technology and Innovation in Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312263001  นายทวีศักดิ์ จิตรกำเหนิด  Mr. Taweesak Jitkamnerd  
26312263002  นายวรยศ มังสา  Mr. Worayos Mangsa  
36312263003  นายพงษ์กิจ คัชมาตย์  Mr. Pongkit Katchamart