มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312412001  นางสาวกชกร คล้ายสา  Miss Kodchakon Klaysa  
26312412002  นางสาวณัฐณิชา การสมดี  Miss Natnicha Kansomdee  
36312412003  นางสาวณัฐณิชา วาลู้หลัง  Miss Nutnicha Walulang  
46312412004  นางสาวนภาลัย วงษ์วาสน์  Miss Naphalai Wongwat  
56312412005  นางสาวนิติภรณ์ มหาไทย  Miss Nitiphon Mahathai  
66312412006  นางสาวปาริฉัตร เพชรเกิด  Miss Parichat Phetkoed  
76312412007  นางสาวพลอยไพรินทร์ คงคุ้ม  Miss Ploypirin Khongkum  
86312412008  นางสาวพิยาดา สร้อยมี  Miss Phiyada Sroimi  
96312412009  นางสาววรรณสุณี จีนไข่  Miss Wansunee Jeenkai  
106312412010  นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์  Miss Wannisa Seehawong  
116312412011  นางสาววรัญญา เกิดแดง  Miss Warunya Kerddang  
126312412012  นางสาวศศิวรรณ พูลสวัสดิ์  Miss Sasiwan Poonsawat  
136312412013  นางสาวสุทธิดา เกิดแสง  Miss Suttida Kerdsang  
146312412014  นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋ว  Miss Supatsara Onjeaw  
156312412015  นางสาวอาทิตยา รอดน้อย  Miss Aratitaya Rodnoy  
166312412016  นางสาวอินทิราภรณ์ ทาบัว  Miss Intiraporn Tabua  
176312412017  นายกัณทรากร บริหาร  Mr. Kantharakorn Borihan  
186312412018  นายกิตติภูมิ ชนะสงคราม  Mr. Kittipum Chanasongkram  
196312412019  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เทวี  Mr. Kiattisak Chantewee  
206312412020  นายคณพศ ชาญวศิลป์  Mr. Kanapos Chanwasin  
216312412021  นายชยพล พรมสิงห์  Mr. Chayapol Promsing  
226312412022  นายฐิติพงศ์ เหมราช  Mr. Titipong Hemmarach  
236312412023  นายธีรภัทร์ เหรียญทอง  Mr. Thilaphat Riaythong  
246312412024  นายปรินทร โพธิ์ศรี  Mr. Parinthon Phosri  
256312412025  นายพีรพล มอญเปีย  Mr. Peerapol Monpia  
266312412026  นายภานุเทพ หลำพรม  Mr. Panuthep Lamprom  
276312412027  นายมงคล จงอยู่เย็น  Mr. Mongkhon Chongyuyen  
286312412028  นายวิทวัส จันทร์ขำ  Mr. Witthawat Chankham  
296312412029  นายศิรสิทธิ์ ถาวร  Mr. Sirasit Thaworn  
306312412030  นายศุภณัฐ พูลหน่าย  Mr. Supanut Pulnay  
316312412031  นายสุชล บุตรนามดี  Mr. Suchon Bootnamdee  
326312412033  นายอดิสร กุนากุล  Mr. Adisorn Kunakun  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312412043  นางสาวเยาว์ลักษณ์ ยอดเลิศ  Miss Yaowaluk Yodlerd  
346312412068  นางสาวปนัดดา มังสา  Miss Panatda Mangsa  
356312412069  นางสาวปิยะดา ทองอิ่ม  Miss Piyada Thongaim  
366312412071  นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตร  Mr. Apiwat Vichitnate  
376312412072  นางสาวสิริวิมล พลเดช  Miss Siriwimon Pondech  
386312412073  นางสาวพรทิพา ยังเพ็ง  Miss Pornthipha Yangpeng  
396312412078  นางสาวนวพร พาบุตดา  Miss Nawaphon Phabutda  
406312412086  นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์  Miss Wichitra Kaewrit  
416312412087  นายกิตติธัช เพชรอ่อน  Mr. Kittithat Phetton