มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312412034  นางสาวกัญญารัตน์ โสภา  Miss Kanyarat Sopa  
26312412035  นางสาวชนิษฐา ขวัญจริง  Miss Chanittha Khwanching  
36312412036  นางสาวชรินรัตน์ วงศ์สอาด  Miss Charinrat Wongsaard  
46312412037  นางสาวณัฐประภา กลัดแก้ว  Miss Nattaprapa Kladkaew  
56312412038  นางสาวทิพวรรณ ทวีทรัพย์  Miss Tippawan Taweesup  
66312412039  นางสาวธวัลรัตน์ อินทรสูง  Miss Thawanrat Intarasung  
76312412040  นางสาวนันทนัช คำเสน  Miss Nantanath Comsen  
86312412041  นางสาวนันทิชา กองแก้ว  Miss Nanthicha Kongkaew  
96312412042  นางสาวพรรษสร ศรีบุญเลิศ  Miss Patsorn Sriboonlerd  
106312412044  นางสาววรินธร คำใจงาม  Miss Warinthon Khamchaingam  
116312412045  นางสาวศศิธร เก้อขัน  Miss Sasithon Koekhan  
126312412046  นางสาวศุจิกา จินดากลาง  Miss Sujika Jindaklang  
136312412047  นางสาวสริดา บุญสอาด  Miss Sarida Boonsaard  
146312412048  นางสาวสายฝน เล่ายี  Miss Saifon Laoyi  
156312412049  นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัย  Miss Saowaluk Kulamai  
166312412050  นางสาวหยาดทิพย์ คุณกลาง  Miss Yatthip Khunkang  
176312412051  นายไชยพศ ม่วงฉ่ำ  Mr. Chaipot Maungcham  
186312412052  นายณภัทร กลิ่นหอม  Mr. Napat Klinhom  
196312412053  นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณ  Mr. Natthaporn Numnetkunwan  
206312412054  นายธนพล วงษา  Mr. Thanapon Wongsa  
216312412055  นายธนวัฒน์ เจนบ้านผือ  Mr. Thanawat Jenbanphue  
226312412056  นายธนวัฒน์ ปานทับ  Mr. Thanawat Pantap  
236312412057  นายธีรภัทร คงไพสันต์  Mr. Thiraphat Khongphaisan  
246312412058  นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุง  Mr. Phumpipat Magbumrung  
256312412059  นายเริงณรงค์ แจ้งสว่าง  Mr. Roengnarong Jangsawang  
266312412060  นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์  Mr. Littiporn Thamnuwong  
276312412061  นายวัฒน์ชัย จันทร์เขียว  Mr. Wattchai Chankaew  
286312412062  นายวุฒิพงษ์ เทพราชา  Mr. Wutthipong Thapracha  
296312412063  นายศุภกิตติ์ กาวิละบุตร  Mr. Supphakit Kavilabut  
306312412064  นายสหรัฐ เพ็ชรเอี่ยม  Mr. Saharat Phetiam  
316312412065  นายสุวิทย์ พงษ์พันธุ์  Mr. Suwit Pongpan  
326312412066  นายอดิเทพ รินถา  Mr. Aditep Rintha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312412067  นายอรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์  Mr. Autthachart Tippayagamonpun  
346312412074  นายศุภณัฐ แตงเกษม  Mr. Supanut Tangkasem  
356312412075  นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ที  Miss Phetchart Pantee  
366312412076  นางสาวปิยะธิดา ทุยคำ  Miss Piyathida Thuikham  
376312412077  นางสาวปิยพร เพ็งปอภาร  Miss Piyaphon Phengpokan  
386312412079  นายอนุสรณ์ เสือสีนาค  Mr. Anuson Sueasenak  
396312412081  นายศรัณย์ ด้วงฉิม  Mr. Salan Duangchim  
406312412083  นายพันธวัช กิมากรณ์  Mr. Pantawat Kimakron  
416312412084  นายไชยวัฒน์ แสนเสนา  Mr. Chaiwat Sansana  
426312412085  นายนันทิศ ด้วงมั่น  Mr. Nantid Duangman  
436312412089  นายชลภัทร คมขำ  Mr. Chonrapat Khomkham