มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312411001  นางสาวกุลณัฐ จันคำ  Miss Kunlanut Juncum  
26312411002  นางสาววชิราภรณ์ ที่บ้านบ่อ  Miss Wachiraporn Thibanbor  
36312411003  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ์  Miss Suphattra Seangsuwan  
46312411004  นายกฤตนู ศรีสุข  Mr. Krittanoo Srisuk  
56312411005  นายกิตติธัช การกิ่งไพร  Mr. Kittitach Karnkingprai  
66312411006  นายกิตติพงษ์ โพธิ์เงิน  Mr. Kittipong Pho-Ngen  
76312411007  นายจิรายุ ภูมิดี  Mr. Jirayu Phoomdee  
86312411008  นายณภพ แจ้งอรุณ  Mr. Naphop Jangaroon  
96312411009  นายณัฐวุฒิ ตันท้าว  Mr. Nattawut Tanthao  
106312411010  นายณัฐวุฒิ ร่วมสิงห์ทอง  Mr. Nattnawut Ruamsingthong  
116312411011  นายบุญชนะ สายปรีชา  Mr. Boonchana Saypricha  
126312411012  นายประสิทธิชัย โตเครือดี  Mr. Prasitthichai Tokruadee  
136312411013  นายพีระพล พรมทอง  Mr. Pherapon Phromtong  
146312411014  นายภูริภัทร รอดช้าง  Mr. Phuriphat Rodchang  
156312411015  นายยุทธกานต์ พานิชสกุลชัย  Mr. Yuttakan Panichsagunchai  
166312411016  นายยุทธพงศ์ ทองหมื่นศรี  Mr. Yuttapong Thongmuensi  
176312411017  นายเศรษฐสรร นัดประสพ  Mr. Satetasan Nadprasop  
186312411018  นายสันติ สุทธิสนิทพันธ์  Mr. Santi Sutthisanitphan