มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312603001  นางสาวกรรณิการ์ เเย้มขะมัง  Miss Kannika Yamkhamang  
26312603002  นางสาวจุฑามาศ เมืองมานะ  Miss Jutamas Muangmana  
36312603003  นางสาวณัฏฐณิชา มาลีเศษ  Miss Nadthanica Maleesed  
46312603004  นางสาวดวงกมล สิทธิคำฮอง  Miss Dungkamon Sittikhamhong  
56312603005  นางสาวธัญญาเรศ ปะตะคามินทร์  Miss Thanyaret Patakamin  
66312603006  นางสาวนัทนรี ริ้วทอง  Miss Natnaree Riwthong  
76312603007  นางสาวปรางทิพย์ ปรากฏ  Miss Prangtip Prakod  
86312603008  นางสาวพัชราภา วิเศษวงษา  Miss Phatcharapha Wisetwongsa  
96312603009  นางสาวพิจิตรา เนตรแก้ว  Miss Phijittra Netkaew  
106312603010  นางสาวมนัสชนก ดอนเขียวไพร  Miss Manatchanok Donkeawphai  
116312603012  นางสาวสวิชญา เกิดทอง  Miss Sawichya Kertthong  
126312603013  นางสาวสุขุมาล เพ็ชรัตน์  Miss Sukumal Phetcharat  
136312603014  นางสาวสุพัตรา ขาวอาราม  Miss Supatta Kawaram  
146312603015  นางสาวอภิษฎา กรรณสุข  Miss Aphitsada Kannasuk  
156312603016  นางสาวอาภัสรา พุ่มไพจิตร  Miss Aphatsara Phumphaichit  
166312603017  นายจตุพนธ์ เจนธารากิจ  Mr. Jatupol Janturakit  
176312603018  นายณชศพล เขื่อนแก้ว  Mr. Nachasaphon Khueankaew  
186312603019  นายนนทกร สำราญพันธ์  Mr. Nontakhon Sumranphan  
196312603020  นายบูรพา บัวดิษฐ์  Mr. Burapha Buadit  
206312603021  นายปัณณวิชญ์ เอื้อจิตสันติ  Mr. Pannawit Aujitsanti  
216312603022  นายปาริวัฒน์ จุลโสด  Mr. Pariwat Junlasod  
226312603023  นายพรเทพ ทองเปลว  Mr. Phonthep Thongpeo  
236312603024  นายวรวลัญช์ รบช้าง  Mr. Worawalan Robchang  
246312603025  นายสมพร สุริยามาตร  Mr. Somporn Suriyamath  
256312603026  นางสาวธมลวรรณ พรมทองหลาง  Miss Tamonwan Pomthonglang