มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312606001  นางสาวกฤติยา ไกรรุ่ง  Miss Kittiya Krairung  
26312606002  นางสาวจันทร์จิรา มะโนราช  Miss Chanchira Manorach  
36312606003  นางสาวจุฑามาศ พุทธทัยสงค์  Miss Juthamat Phutthaisong  
46312606004  นางสาวธนัชชา วิเศษศรี  Miss Thanatcha Wisetsri  
56312606005  นางสาวนภศร สระทอง  Miss Noppason Sathong  
66312606006  นางสาวบุณยาพร หนังไธสง  Miss Boonyaporn Nangthaisong  
76312606007  นางสาวพัทธวรรณ สุทธิภูติ  Miss Phatthawan Sutthiputi  
86312606008  นางสาวพิชญาวี พาพิมพ์  Miss Pitchayawee Papim  
96312606009  นางสาวภัทราพร ยอดนวล  Miss Pattaraporn Yodnoun  
106312606010  นางสาวศรัณยา นุชบ้านป่า  Miss Saranya Nuchbanpa  
116312606011  นางสาวศศิวิมล ขำรอด  Miss Sasiwimon Kamrod  
126312606012  นางสาวสิริรัตน์ ล้อมจันทร์  Miss Sirirat Lomjan  
136312606013  นางสาวสุนันทา จันทร์คง  Miss Sununtha Jankong  
146312606014  นางสาวสุรางคณา เที่ยงธรรม  Miss Surangkhana Theangtam  
156312606015  นายธนกร เกลื่อนเมฆ  Mr. Thanakorn Klueanmek  
166312606016  นายธีรพงศ์ ทิมศรี  Mr. Theerapong Timsri  
176312606017  นายนครินทร์ มูลหล้า  Mr. Nakarin Moolla  
186312606018  นายบดินทร์ มิ่งเมือง  Mr. Bodin Mingmueang  
196312606019  นายบุญฤทธิ์ แสงอาทิตย์  Mr. Bunyarit Saengarthit  
206312606020  นายพลวัต เมืองงิ้วราย  Mr. Phonlawat Mueangngiorai  
216312606021  นายภูธเนศ สวยกลาง  Mr. Phuthanet Sualklang  
226312606022  นายภูริณัฐ ดวงอุประ  Mr. Purinat Duangauppa  
236312606023  นายวรชน ลิ้มไขแสง  Mr. Worachon Limkhaisaeng  
246312606024  นายวีรวิทย์ อัครกวีเมธายศ  Mr. Weerawit Oakkharakawimethayod  
256312606025  นายสุวัชธนะ ชุ่มฤทัย  Mr. Suwattana Chumrutai  
266312606045  นายปัญจพล พิมพาเพ็ชร  Mr. Panjapol Pimpapatch  
276312606051  นายปริภัทร์ ภูมิเลิศ  Mr. Paripat Poomlead  
286312606053  นายรัชพล แสนวังธนโชค  Mr. Ratchaphol Saenwongtanachot