มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312606026  นางสาวกรานต์ญาทิพย์ สอนสุด  Miss Kranyathip Sonsud  
26312606027  นางสาวกิตติวรา มั่นคงเจริญกุล  Miss Kittiwara Mankhongjaronekun  
36312606028  นางสาวเกศสุดา ประดุจแก้ว  Miss Kadsuda Padujkaew  
46312606030  นางสาวชุติมา เมฆี  Miss Chutima Makee  
56312606032  นางสาวณัฐพร ชงโชติ  Miss Nattahporn Chongchot  
66312606033  นางสาวเนตรนภา กองปราบ  Miss Netnapa Kongprab  
76312606034  นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ์  Miss Benjamart Suwan  
86312606035  นางสาวปวีณา แก้วทุ่ง  Miss Paweena Kaewthung  
96312606036  นางสาวภรวริน สอนสุด  Miss Pornwarin Sonsud  
106312606038  นางสาวศรีอำไพ แจ่มทุ่ง  Miss Seeamphi Jaemthung  
116312606039  นางสาวสุภัสสร ทองอัฐ  Miss Supatsorn Thong-At  
126312606040  นางสาวอริสรา ทับมั่น  Miss Arissara Tabman  
136312606041  นางสาวเอมมิกา แกมเงิน  Miss Aemmika Kaemngoen  
146312606042  นายจีรัชญา แต่งเนตร  Mr. Jeeruchaya Tangnate  
156312606043  นายทัตเทพ ฮวดกระโทก  Mr. Thatthep Huadkrathok  
166312606044  นายปฐมชัย เข็มขาว  Mr. Pathomchai Khemkhaw  
176312606046  นายภวดล แสงดาว  Mr. Pawadone Saengdao  
186312606047  นายวิศวชิต พุฒทอง  Mr. Wissawachit Puttong  
196312606048  นายศิริศักดิ์ จันตรา  Mr. Sirisak Chanta  
206312606052  นายสิทธิพร เพ็งศรี  Mr. Sittiphon Paengsee