มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312606027  นางสาวกิตติวรา มั่นคงเจริญกุล  Miss Kittiwara Mankhongjaronekun  
26312606028  นางสาวเกศสุดา ประดุจแก้ว  Miss Kadsuda Padujkaew  
36312606029  นางสาวจุฑามาศ ทองใจศรี  Miss Juthamas Thongjaisri  
46312606030  นางสาวชุติมา เมฆี  Miss Chutima Makee  
56312606031  นางสาวณัชเนตร บุญอ่อน  Miss Natchanet Boonoon  
66312606032  นางสาวณัฐพร ชงโชติ  Miss Nattahporn Chongchot  
76312606033  นางสาวเนตรนภา กองปราบ  Miss Netnapa Kongprab  
86312606034  นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ์  Miss Benjamart Suwan  
96312606035  นางสาวปวีณา แก้วทุ่ง  Miss Paweena Kaewthung  
106312606036  นางสาวภรวริน สอนสุด  Miss Pornwarin Sonsud  
116312606037  นางสาวลลิตา พลคำมาก  Miss Lalita Phonkhammak  
126312606038  นางสาวศรีอำไพ แจ่มทุ่ง  Miss Seeamphi Jaemthung  
136312606039  นางสาวสุภัสสร ทองอัฐ  Miss Supatsorn Thong-At  
146312606040  นางสาวอริสรา ทับมั่น  Miss Arissara Tabman  
156312606041  นางสาวเอมมิกา แกมเงิน  Miss Aemmika Kaemngoen  
166312606042  นายจีรัชญา แต่งเนตร  Mr. Jeeruchaya Tangnate  
176312606043  นายทัตเทพ ฮวดกระโทก  Mr. Thatthep Huadkrathok  
186312606044  นายปฐมชัย เข็มขาว  Mr. Pathomchai Khemkhaw  
196312606046  นายภวดล แสงดาว  Mr. Pawadone Saengdao  
206312606047  นายวิศวชิต พุฒทอง  Mr. Wissawachit Puttong  
216312606048  นายศิริศักดิ์ จันตรา  Mr. Sirisak Chanta  
226312606049  นายอภิวิชญ์ ไชยวงศ์  Mr. Apivich Chaiyawong  
236312606052  นายสิทธิพร เพ็งศรี  Mr. Sittiphon Paengsee