มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312602001  นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์  Miss Kannika Thepchan  
26312602002  นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์  Miss Kanyarat Somboon  
36312602003  นางสาวเคียวโกะ ซู ซู กิ  Miss Kyoko Suzuki  
46312602004  นางสาวชณัฐฌา คำมาวงศ์  Miss Chanatcha Khammawong  
56312602005  นางสาวชนาพร นนท์ศรีเหว่า  Miss Chanaphon Nonseevao  
66312602006  นางสาวชลธิชา สุขสันต์  Miss Chonthicha Sooksan  
76312602007  นางสาวณัฏฐ์ทนันทน์ คงเนียม  Mr. Natthanan Kongniam  
86312602008  นางสาวธิวาพร อินทจักร  Miss Thiwaporn Intajak  
96312602011  นางสาวพิมพ์ชนก สวนศรี  Miss Phimchanok Suansri  
106312602012  นางสาวภัทรสุดา ภู่กลัด  Miss Phattarasuda Phukrad  
116312602013  นางสาววิชุดา ทองงามดี  Miss Wichuda Thongngamdee  
126312602014  นางสาวสุภัทชาภรณ์ ป้อมเขต  Miss Suphatchaphorn Pomkhet  
136312602015  นางสาวโสภา สร้อยเพชร  Miss Sopa Soiphet  
146312602016  นางสาวอรปรียา ไกรกิจราษฎร์  Miss Onpreeya Kraikitrat  
156312602017  นางสาวอังคณา อินทร์จักร์  Miss Aungkana Injak  
166312602018  นางสาวอารียา ชีวัฒน์  Miss Areeya Cheewat  
176312602019  นายณภัทร พันจันทร์  Mr. Naphat Punjun  
186312602020  นายณัฐพล สาสิงห์  Mr. Natthaphon Sasing  
196312602021  นายณัฐพล สุทธิประดิษฐ์  Mr. Natthaphon Suthipadit  
206312602023  นายนนท์ปวิช คำจริง  Mr. Nonpavich Camjing  
216312602025  นายวงตะวัน จำปาศักดิ์  Mr. Wongtawan Champasak  
226312602026  นายศุภชัย แสนบุญ  Mr. Supachai Sanboon  
236312602027  นายอนุวัฒน์ สุริยกิจ  Mr. Anuwat Suriyakit  
246312602028  นายอัครพล ศรีสุวรรณ  Mr. Oakkharaphon Srisuwan  
256312602083  นายคณเมศร์ สำรวล  Mr. Khanamet Samruar  
266312602085  นายอัมรินทร์ สุขเกษม  Mr. Ammarin Sukkasem  
276312602087  นางสาวนภัสกร พลัดกล่อม  Miss Napatsakorn Phatklom