มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312602001  นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์  Miss Kannika Thepchan  
26312602002  นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์  Miss Kanyarat Somboon  
36312602003  นางสาวเคียวโกะ ซู ซู กิ  Miss Kyoko Suzuki  
46312602004  นางสาวชณัฐฌา คำมาวงศ์  Miss Chanatcha Kummawong  
56312602005  นางสาวชนาพร นนท์ศรีเหว่า  Miss Chanaphon Nonseevao  
66312602006  นางสาวชลธิชา สุขสันต์  Miss Chonthicha Suksan  
76312602007  นางสาวณัฏฐ์ทนันทน์ คงเนียม  Mr. Natthanan Kongniam  
86312602008  นางสาวธิวาพร อินทจักร  Miss Thiwaporn Intajak  
96312602010  นางสาวปาลิตา รักสำรวจ  Miss Palita Raksamruaj  
106312602011  นางสาวพิมพ์ชนก สวนศรี  Miss Pimchanok Suansri  
116312602012  นางสาวภัทรสุดา ภู่กลัด  Miss Phattarasuda Phukrad  
126312602013  นางสาววิชุดา ทองงามดี  Miss Wichuda Thongngamdee  
136312602014  นางสาวสุภัทชาภรณ์ ป้อมเขต  Miss Suphatchaphorn Pomkhet  
146312602015  นางสาวโสภา สร้อยเพชร  Miss Sopa Soiphet  
156312602016  นางสาวอรปรียา ไกรกิจราษฎร์  Miss Onpreeya Kraikitrat  
166312602017  นางสาวอังคณา อินทร์จักร์  Miss Aungkana Injak  
176312602018  นางสาวอารียา ชีวัฒน์  Miss Areeya Cheewat  
186312602019  นายณภัทร พันจันทร์  Mr. Naphat Punjun  
196312602020  นายณัฐพล สาสิงห์  Mr. Natthaphon Sasing  
206312602021  นายณัฐพล สุทธิประดิษฐ์  Mr. Natthaphon Suthipadit  
216312602023  นายนนท์ปวิช คำจริง  Mr. Nonpavich Camjing  
226312602025  นายวงตะวัน จำปาศักดิ์  Mr. Wongtawan Champasak  
236312602026  นายศุภชัย แสนบุญ  Mr. Supachai Sanboon  
246312602027  นายอนุวัฒน์ สุริยกิจ  Mr. Anuwat Suriyakit  
256312602028  นายอัครพล ศรีสุวรรณ  Mr. Akkarapon Srisuwan  
266312602083  นายคณเมศร์ สำรวล  Mr. Khanamet Samruar  
276312602085  นายอัมรินทร์ สุขเกษม  Mr. Aummarin Sukkasem  
286312602087  นางสาวนภัสกร พลัดกล่อม  Miss Napatsakorn Phatklom