มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312602009  นางสาวปารณีย์ สีแนม  Miss Paranee Sinaem  
26312602029  นางสาวกนกพร ทิพย์เนตร  Miss Kanokpron Thipnet  
36312602031  นางสาวกัญญารัตน์ ทองบุรี  Miss Kanyarat Thongburee  
46312602032  นางสาวกุลยา สุภามงคล  Miss Koonlaya Supamongkon  
56312602033  นางสาวจิรสุตา บัวบาน  Miss Jirasuta Buaban  
66312602034  นางสาวนัทฐริณีย์ ใจมอง  Miss Nattarinee Chaimong  
76312602036  นางสาวปณิศา ทองหม่อม  Miss Panisa Thongmom  
86312602039  นางสาวพรปวีณ์ ชัยพิริยดำรงค์  Miss Pornprave Chaiphiriyadamrong  
96312602040  นางสาวลลิตา มูลทองคำ  Miss Lalita Moolthongkam  
106312602041  นางสาวศยาลัช เล้ากุลวิเชษฐ  Miss Sayalat Laokunwichet  
116312602042  นางสาวสิริลักษณ์ รอดสวัสดิ์  Miss Sirilux Rodsawad  
126312602043  นางสาวอภิชญา ช้างลอย  Miss Apichaya Changloi  
136312602044  นางสาวอภิชญา เหมือนเชตุ  Miss Apitchaya Muanchat  
146312602045  นายกิตติคุณ แสงตระกูลโอภาส  Mr. Kittikhun Saengtrakul-Opat  
156312602046  นายชลภัทร์ แสงขำ  Mr. Chonlapat Saengkam  
166312602047  นายไชยเชษฐ์ ฉ่ำเกตุ  Mr. Chaichet Chamket  
176312602048  นายธนดล ต่ายเพชร  Mr. Thanadon Taiphet  
186312602049  นายธนากรณ์ เรืองจุ้ย  Mr. Tanakon Rueangchui  
196312602050  นายยศวริศ สุกดิบ  Mr. Yotwarit Sookdib  
206312602051  นายลัคกี้ สวนแย้ม  Mr. Lucky Suanyam  
216312602053  นายศิวพล สิทธิศักดิ์  Mr. Sivapon Sittisak  
226312602054  นายสมรัก บุญเทพ  Mr. Somrak Bunthep  
236312602055  นายอชิตพล จันทะคุณ  Mr. Achittaphon Chanthakhun  
246312602056  นายอาทิตย์ อ้นจร  Mr. Arthit Onjorn  
256312602058  นางสาวกุลยา เที่ยงธรรม  Miss Kunlaya Thaingtham  
266312602066  นางสาวปรียาภรณ์ อยู่แย้ม  Miss Preeyaporn Yuyeam  
276312602073  นางสาวศยามล ลำทา  Miss Sayamon Lamtha  
286312602088  นายขวัญชัย แก้วหนู  Mr. Khwanchai Kaeonu  
296312602091  นายชฎาภรณ์ กองมูล  Mr. Chadaporn Kongmun