มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312602024  นายพันธวัชร วัฒนสุข  Mr. Phantawat Wattanasuk  
26312602030  นางสาวกรุณา เกียรติยศ  Miss Karuna Kiattiyod  
36312602035  นางสาวนันท์นภัส ตรีโพธิ์  Miss Nannaphat Treepho  
46312602037  นางสาวปิยะธิดา จันทะคุณ  Miss Piyathida Jantakun  
56312602057  นางสาวกุญธิดา วรรณเครือ  Miss Kunthida Wankhruea  
66312602059  นางสาวชลธิชา โพธิ์นอก  Miss Chonticha Ponok  
76312602060  นางสาวญานิศา พรมคง  Miss Yanisa Promkong  
86312602061  นางสาวณัฐภรณ์ อรรถสิษฐ์  Miss Nattaporn Atthasith  
96312602062  นางสาวณิชา ทองนาค  Miss Nicha Thongnak  
106312602063  นางสาวทาริกา ติดชัย  Miss Tarika Tidchai  
116312602064  นางสาวธัญญารัตน์ มั่นเปล่ง  Miss Thanyarat Manpleng  
126312602065  นางสาวน้ำเพชร บัวยิ้ม  Miss Namphet Buayim  
136312602067  นางสาวปวริศรา จงรักษ์  Miss Pawarisara Chongrak  
146312602068  นางสาวปัทมพร ประดับเพ็ชร  Miss Pattamaphon Pradapphet  
156312602069  นางสาวภคกุล วิไลวิทย์  Miss Phakhakun Wilaiwit  
166312602070  นางสาวยุพา ชูแจ่ม  Miss Yupha Chuchaem  
176312602071  นางสาวรัตติยาพร สังเขป  Miss Rattiyaporn Sangkeb  
186312602072  นางสาววันวิสา โพธิ์เงิน  Miss Wanwisa Pho-Ngoen  
196312602074  นางสาวหัทยา ตื้อเชียง  Miss Hatthaya Tuechiang  
206312602075  นางสาวอนันตญา มีเย็น  Miss Anantaya Miyen  
216312602076  นายกฤตภาส เติมผล  Mr. Krittapart Toemphol  
226312602077  นายณัฐฐินันท์ ภู่พันธ์  Mr. Natthinan Phoophan  
236312602078  นายธนภัทร คุณาพันธ์  Mr. Thanapat Kunaphan  
246312602079  นายธนากร พุ่มทอง  Mr. Tanakon Pumthong  
256312602080  นายปิยะณัฐ เรืองเดช  Mr. Piyanat Ruangdet  
266312602084  นายอิทธิกร อินทสอน  Mr. Itthikorn Inthasorn  
276312602092  นายธนดล ทองท่าโพธิ์  Mr. Tanadol Thongtapo