มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312620001  นางสาวชณัฐดา คำใบ้  Miss Chanatda Khambai  
26312620002  นางสาวทิพวัน บารมีพุทธะ  Miss Thippawan Barameeputta  
36312620003  นางสาวธัญพิชชา พลอยเพชร  Miss Thanpitcha Ployphet  
46312620004  นางสาวนัฐฌภัส ปานมณี  Miss Natchaphat Panmani  
56312620005  นางสาวนาตารี สวนแย้ม  Miss Nataree Saunyeam  
66312620006  นางสาวนิสา เฉลิมทอง  Miss Nisa Chalermthong  
76312620007  นางสาวลัดดาวัลย์ ก้อนคำมี  Miss Laddawan Konkummee  
86312620008  นางสาววนัชพร สอนนอก  Miss Vanutchapron Sornnok  
96312620009  นางสาวสริตา จำเนียรการ  Miss Sarita Chamniankan  
106312620010  นายกฤษฎา แจ้งเล็ก  Mr. Kritsada Jaenglek  
116312620011  นายธนกานต์ อารีสนั่น  Mr. Thanakan Arreesanan  
126312620012  นายนพดล ผู้มีสัตย์  Mr. Nophadon Phumisat  
136312620013  นายพิษณุ คำห้อย  Mr. Phisanu Khamhol  
146312620015  นายสุรศักดิ์ แซ่ม้า  Mr. Surasak Saema  
156312620016  นายอนุชา แรมเป้  Mr. Anucha Reampe  
166312620017  นายอุดมศักดิ์ สายน้ำอ่าง  Mr. Udomsak Saynumaong  
176312620018  นางสาวฑนัญญา ทรัพย์สอาด  Miss Thananya Supsa-ard  
186312620019  นายจักรกริช แก้วภักดี  Mr. Jukkit Kaewpakdee  
196312620020  นายณภัทร ฤกษนันทน์  Mr. Naphat Rerkshanandana