มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312622001  นางสาวชนิตา องอาจ  Miss Chanita Aongart  
26312622003  นางสาวปิ่นฟ้าไทย ปิ่นปัก  Miss Pinfathai Pinpak  
36312622004  นางสาวปิยะวรรณ ด้วงพรม  Miss Piyawan Duangphrom  
46312622005  นางสาวพันพัสสา เมืองไกล  Miss Phanphatsa Muangkai  
56312622006  นางสาวภัศรา แสนเภา  Miss Phatsara Saenphao  
66312622007  นางสาวสไบทอง ผิวเหลือง  Miss Sabaithong Piwlueng  
76312622008  นางสาวสุนิสา จันทร์ทอง  Miss Sunisa Chanthong  
86312622009  นางสาวสุพัตรา ทัศนะ  Miss Suphattra Thatsana  
96312622010  นายกิตติคุณ คำบุญ  Mr. Kittikhun Khambun  
106312622012  นายธนชิต อมกระโทก  Mr. Thanachit Omkrathok  
116312622013  นายธนโชติ จันทร์หอมประดิษฐ์  Mr. Thanachoe Chanhompradit  
126312622014  นายธนากร เอี่ยมกาย  Mr. Tanagkorn Eamkai  
136312622015  นายธีรพัฒน์ พรหมมา  Mr. Theerapat Promma  
146312622016  นายธีรภัทร แก้วดวงดี  Mr. Thiraphat Kaeoduangdi  
156312622017  นายบุรัสกร คัญทัพ  Mr. Burassakorn Kantap  
166312622018  นายพงศกร บุญสิงห์  Mr. Pongsakorn Bunsing  
176312622019  นายภูมิพัฒน์ ผ่องแผ้ว  Mr. Phumiphat Phongphaeo  
186312622020  นายรังสรรค์ สุวรรณศรี  Mr. Rungsan Suwannasri  
196312622023  นายสหรัฐ เกิดจร  Mr. Saharat Kerdjon  
206312622033  นายณัฐนันท์ เธียรเชาว์  Mr. Nattanan Theanchao