มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312622002  นางสาวปรียาภรณ์ เพ็งคง  Miss Preeyaporn Pengkong  
26312622011  นายจิรวัฒน์ ทองคำ  Mr. Jirawat Thongkham  
36312622024  นางสาวกมลณัฐชนก คล้ายนภาแดง  Miss Kamolnatchanok Klaynaphadang  
46312622025  นางสาวกรรณิกา สาราจันทร์  Miss Kannika Sarachan  
56312622026  นางสาวกัลยาณี พรหมทา  Miss Kanlayanee Promtha  
66312622027  นางสาวกิติยากร พรมเทพ  Miss Kitiyakhon Phomthep  
76312622028  นางสาวจารุวรรณ แซ่นิ้ม  Miss Charuwan Saenim  
86312622029  นางสาวปณิดา กองจันทร์  Miss Panida Kangjan  
96312622030  นางสาวปวีณา สุทธิลักษณ์  Miss Pawina Sutthilak  
106312622031  นางสาวปิยะฉัตร เกิดผาสุข  Miss Piyachat Koedphasuk  
116312622032  นางสาวสุพัตตรา เทพนรินทร์  Miss Suphattra Thepnarin  
126312622034  นายณัฐสิทธิ ทิมทอง  Mr. Nattasit Timtong  
136312622035  นายธนกฤต สืบสายอ่อน  Mr. Tanakit Suebsaion  
146312622036  นายธนภัทร์ สีระสา  Mr. Thanaphat Seerasa  
156312622037  นายธาดา สำราญจิตร์  Mr. Thada Samranchit  
166312622038  นายปฏิพล พุ่มเทียน  Mr. Patipon Phumtian  
176312622039  นายพงศกร บุญมี  Mr. Pongsakorn Bunmee  
186312622040  นายภูวินัย ปุงแก้ว  Mr. Phoowinai Pungkaew  
196312622041  นายวรรธนะ เล็กเจริญศรี  Mr. Wanthana Lekcharoensri  
206312622042  นายศิรวิทย์ ทองศักดิ์  Mr. Sirawit Thongsak  
216312622043  นายสิรายุ รุ่งเจริญ  Mr. Sirayu Rungjaroen  
226312622044  นายอนุกูล โตเอี่ยม  Mr. Anukun Toaiam  
236312622045  นายอาทิตย์ คงคาน  Mr. Athit Kongkan  
246312622046  นางสาววรรณภรณ์ ปันอิน  Miss Wannaporn Pan-In  
256312622047  นายสุชาครีย์ กันจู  Mr. Suchakree Kanju