มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312615001  นางสาวกฤติยา แก้วอุตสาห์  Miss Kittiya Kaewutsah  
26312615002  นางสาวกัญญ์วรา สุดวังยาง  Miss Kanwara Sudwagyang  
36312615003  นางสาวกัญญาพัชร เตาวาน  Miss Kanyapat Toawan  
46312615004  นางสาวกัญญาภัค คำกบ  Miss Kanyapak Khamkob  
56312615005  นางสาวกันติชา สิริไทย  Miss Kanticha Sirithai  
66312615006  นางสาวเกตน์สิรี ยอดตอง  Miss Ketsiree Yodtong  
76312615007  นางสาวเกษราภรณ์ ปวงคำ  Miss Ketsaraporn Puengkum  
86312615008  นางสาวจันทวรรณ นวนสนิท  Miss Janthawan Nuansanit  
96312615009  นางสาวจิดาภา คำมนตรี  Miss Jidapa Kummontree  
106312615010  นางสาวจิราวรรณ เถื่อนแก้ว  Miss Jirawan Theuankaew  
116312615011  นางสาวฐิติกาญจน์ เพชรบุญมี  Miss Tetikan Pechboonmee  
126312615012  นางสาวณัฐธยาน์ จำรัสศรี  Miss Nattaya Jumrussri  
136312615013  นางสาวตวงพร มนูญธรรม  Miss Tuangphon Manuntham  
146312615014  นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์แจ้ง  Miss Tippawan Janjeang  
156312615015  นางสาวธัญชนก สรสิทธิ์  Miss Thanchanok Sorasit  
166312615016  นางสาวธัญญารัตน์ จอกทอง  Miss Thanyarat Chokthong  
176312615017  นางสาวธัญพิมล ลาสอน  Miss Thanphimon Lason  
186312615018  นางสาวนรมน เยาวะชัย  Miss Naramon Yaowachai  
196312615019  นางสาวเนตรนารี สุวรรณรัตน์  Miss Natnaree Suwannarat  
206312615020  นางสาวปนัดดา แย้มเขนง  Miss Panatda Yamkhaneng  
216312615021  นางสาววชิราภรณ์ นาหุ่น  Miss Wachiraporn Nahun  
226312615022  นางสาวพลอยชมภู ใจดี  Miss Ploychompuu Jaidee  
236312615023  นางสาวพิยดา จันทร์ชื่น  Miss Phiyada Junchuen  
246312615024  นางสาวพิริยา อุดม  Miss Phiriya Udom  
256312615025  นางสาวเพ็ญนภา กลมเกลี้ยง  Miss Phennapa Klomkliang  
266312615026  นางสาวภณิดาพร พูลแสง  Miss Panidaporn Poolsang  
276312615027  นางสาวมาริสา ช้างยืนยง  Miss Marisa Changyunyong  
286312615028  นางสาวยุพารัตน์ คำโพล้ง  Miss Yupharat Kamplong  
296312615029  นางสาวรุ่งนภา พรมจินดา  Miss Rungnapha Promjinda  
306312615030  นางสาววรารัตน์ เกิดใหม่  Miss Wararat Kerdmai  
316312615031  นางสาววลัยพรรณ สิงห์ลอ  Miss Walaiphan Singlo  
326312615032  นางสาววัชราภรณ์ แสงรัตน์  Miss Watcharapon Seangrat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312615033  นางสาววิลักขณา แก้วถม  Miss Wilakkhana Kaeothom  
346312615034  นางสาวศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ์  Miss Sirilak Rueangrit  
356312615035  นางสาวศุภลักษณ์ ภักดีโต  Miss Suphalak Pakdeeto  
366312615036  นางสาวสุฑาทิพย์ เสตฐา  Miss Suthatip Setta  
376312615037  นางสาวสุธาทิพย์ บุญเม่น  Miss Suthatip Boonmen  
386312615038  นางสาวหรรณษา ขำผา  Miss Hunsa Khampa  
396312615039  นายจรรยวรรธน์ มาเตียง  Mr. Chanyawat Matiang