มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312404001  นางสาวกมลพรรณ หลิมวิลัย  Miss Kamonpan Limwilai  
26312404002  นางสาวเกตุวริน น้อยรอด  Miss Ketwarin Noirod  
36312404003  นางสาวเกตุสุดา จันปาน  Miss Ketsuda Chanpan  
46312404005  นางสาวจารุวรรณ อิ่มดี  Miss Jaruwan Imdee  
56312404006  นางสาวเบญจมาศ ต่ายน้อย  Miss Benjamart Tainoi  
66312404007  นางสาวเบญจวรรณ โยกเกณฑ์  Miss Benjawan Yokken  
76312404009  นางสาวปภาดา ขุนโนนเขวา  Miss Phapada Khunnonkhao  
86312404010  นางสาวปรญา ปุยสูงเนิน  Miss Poraya Puisungnoen  
96312404011  นางสาวประทุมพร ขลัง  Miss Pratumporn Kang  
106312404012  นางสาวประนอม บุญธรรม  Miss Pranom Boontham  
116312404013  นางสาวปรีชญา ภู่กัน  Miss Prichaya Phukan  
126312404014  นางสาวปานวาส ยามวัน  Miss Panwat Yamwan  
136312404015  นางสาวปาริฉัตร พรหมมีเนตร  Miss Parichat Prommeenet  
146312404016  นางสาวพจนา เอี่ยมโฉม  Miss Potjana Aiemchom  
156312404017  นางสาวพรนิภา เชาวะนะ  Miss Pornnipa Chaowana  
166312404018  นางสาวพิมลนาฏ สินประเสริฐ  Miss Pimonnad Sinprasert  
176312404019  นางสาวเพชรลัดดา สังเกตุ  Miss Phetlatda Sangket  
186312404020  นางสาวภัชราภรณ์ ตรัสมา  Miss Phatcharaphorn Trasama  
196312404021  นางสาวภัสราพร นาคแพง  Miss Phatsaraporn Nakphaeng  
206312404022  นางสาวภาณุมาศ คำลือ  Miss Panumat Khamlue  
216312404023  นางสาวลูกน้ำ อยู่เมฆ  Miss Looknam Yumek  
226312404025  นางสาววรรณษา สดใส  Miss Wannasa Sodsai  
236312404027  นางสาวสุดารัตน์ ขุนใจ  Miss Sudarat Khunjai  
246312404028  นางสาวอรวรรณ คำตา  Miss Orawan Khamta  
256312404029  นายจิรพงศ์ มิ่งขวัญ  Mr. Chiraphong Mingkhwan  
266312404030  นายณัฐพล บัววร  Mr. Natthaphon Buauaon  
276312404031  นายตรีธวัช เครืออยู่  Mr. Treetawat Krueyoo  
286312404032  นายปาณัท กระจ่างฉาย  Mr. Panat Krajangchai  
296312404033  นายพชร มูลอินทร์  Mr. Podchara Moonin  
306312404035  นายภานุวัฒน์ ฉิมมารักษ์  Mr. Panuwat Chimmalak  
316312404036  นายอภิรักษ์ สังข์ทอง  Mr. Apirak Sangtong  
326312404037  นายเอกพล กันยาไชย  Mr. Ekkaphon Kanyachai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312404051  นางสาวยุพเรศ แสนโคตร  Miss Yuparet Saenkhot  
346312404074  นายอนุวัฒน์ ตาลสุก  Mr. Anuwat Tansuk  
356312404076  นางสาวเพ็ญประภา ปานสมัย  Miss Penprapa Pansamai  
366312404077  นางสาวอธิตาภรณ์ บุตรนาค  Miss Athitaporn Butnak  
376312404078  นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เจริญ  Miss Sudarat Phocharoen