มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312404008  นางสาวปนัดดา บุญเถื่อน  Miss Panadda Boontauen  
26312404026  นางสาววาทรัตน์ คุ้มประดิษฐ  Miss Watharat Khumpidit  
36312404034  นายภานุทัต หลำพรม  Mr. Panuthud Lamprom  
46312404038  นางสาวกมลชนก ปิ่นสกุล  Miss Kamonchanok Pinsakun  
56312404039  นางสาวกฤติยาภรณ์ โหมดจิ๋ว  Miss Kittiyapon Modjiw  
66312404040  นางสาวเกษราภรณ์ โฆษิตสุริยะพันธุ์  Miss Ketsaraphon Khositsuriyaphan  
76312404041  นางสาวฐิตินันท์ ดวงมาก  Miss Thitinan Dungmak  
86312404042  นางสาวทิพรัตน์ พึ่งจันทร์  Miss Thippharat Phuengchan  
96312404043  นางสาวธันญาเรศ ยิ่งยงค์  Miss Tanyarad Yingyong  
106312404044  นางสาวธารฟ้า บุญเมือง  Miss Tanfra Boonmaung  
116312404045  นางสาวนวพร เพชรพูน  Miss Navaporn Pechpoon  
126312404046  นางสาวปรียากร พึ่งจิตร  Miss Priyakon Phungjit  
136312404047  นางสาวพัชริดา กล่ำเมือง  Miss Phatcharida Klammuang  
146312404048  นางสาวพัสกร สอนหนองนา  Miss Patsakorn Sonnongna  
156312404049  นางสาวพิมสิริ ปันเงิน  Miss Pimsiri Panngern  
166312404050  นางสาวภควดี บัวบุญ  Miss Pakawadee Buabun  
176312404052  นางสาวรัชฎาภรณ์ นาคสังข์  Miss Ratchadaphon Naksang  
186312404054  นางสาวลักษิกา จันทร์ทองแดง  Miss Laksika Janthongdang  
196312404055  นางสาววัชลาวลี ชำนาญเพ็ชร  Miss Watchalawalee Chamnanphet  
206312404056  นางสาววีรากานต์ ฟักโต  Miss Wirakan Fakto  
216312404057  นางสาวศุภนิดา สามารถกูล  Miss Supanida Samartkul  
226312404058  นางสาวสิริยาพร เด็ดดอกฟ้า  Miss Siriyapon Deddokfa  
236312404059  นางสาวสุกัญญา พึ่งเสดาะ  Miss Sukanya Phuengsado  
246312404060  นางสาวสุจิรา โสดามุข  Miss Sujira Sodamuk  
256312404061  นางสาวสุพรรษา ร่วมสุข  Miss Supansa Ruamsuk  
266312404062  นางสาวอนัญญา ภู่วนนท์  Miss Ananya Phuwanon  
276312404063  นางสาวอรัญญา มีศรี  Miss Aranya Misri  
286312404064  นางสาวอัจฉริยา แก้วคำ  Miss Atchariya Kaeokham  
296312404065  นางสาวอารยา พงษ์ภมร  Miss Araya Pongpamorn  
306312404066  นายกฤษกร สิงห์เจริญ  Mr. Kritsakon Singcharoen  
316312404067  นายณัฐพล ขำวงค์  Mr. Natthaphon Khamwong  
326312404068  นายธนาดล หน่ายแหนง  Mr. Thanadon Nainaeng  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312404069  นายบุญทวี เพชรี่  Mr. Bunthawi Phetri  
346312404070  นายวุฒิพันธุ์ ศรัทธารัตนกุล  Mr. Wuthipan Sattharattanakun  
356312404071  นายสราวุฒิ รอดเขียน  Mr. Sarawut Rodkean  
366312404072  นายสุธิพงษ์ อาจรอด  Mr. Suthipong Ardrod  
376312404073  นายอนุชา สุขใส  Mr. Anucha Suksai  
386312404075  นางสาวอริสา ฟองอ่อน  Miss Arisa Fong-On