มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312405001  นางสาวกมลฉัตร บุญวังทอง  Miss Kamonchat Bunwangthong  
26312405002  นางสาวกมลชนก ศรีวิลัย  Miss Kamonchanok Siwilai  
36312405003  นางสาวกิ่งแก้ว วัดแย้ม  Miss Kingkaew Watyaem  
46312405004  นางสาวกุลิสรา คำศรี  Miss Kulisara Khamsri  
56312405005  นางสาวจิรภัทร์ แสงรูจี  Mr. Jirapat Saengrujee  
66312405006  นางสาวจิราภา ศรีทา  Miss Jirapha Sritha  
76312405007  นางสาวชลธิชา ธูปส้มซ่า  Miss Chonthicha Toopsomsa  
86312405008  นางสาวชลิตา ดีธรรมมะ  Miss Chalita Dithamma  
96312405009  นางสาวณัฐพร แก้วกำเหนิด  Miss Nattapron Kaeokamnerd  
106312405011  นางสาวนิรัชพร สีกุม  Miss Niratchporn Seekum  
116312405012  นางสาวพรพรรณ ขันเกษตร  Miss Pornpan Khangasat  
126312405013  นางสาวพรวิมล พิมเสน  Miss Pornwimon Pimsen  
136312405014  นางสาววรารัตน์ บุญฤทธิ์  Miss Wararat Bunyalert  
146312405015  นางสาวศศิกานต์ ขวัญคุ้ม  Miss Sasikan Khwankhum  
156312405016  นางสาวสร้อยสุดา ทิพย์ละคร  Miss Soisuda Thiplakorn  
166312405017  นางสาวสิริวิมล บุญศรี  Miss Siriwimon Boounsri  
176312405018  นางสาวสุทธิชา สุวรรณหงษ์  Miss Sutthicha Suwannahong  
186312405019  นางสาวอรจิรา โคกทอง  Miss Onjira Khokthong  
196312405020  นางสาวอัมพวัลย์ สัมฤทธิ์  Miss Amphawan Samrit  
206312405021  นายกฤตนัย ป้องแก้วน้อย  Mr. Kittanai Pongkaewnoi  
216312405022  นายกฤษดา แซ่อุย  Mr. Kritsada Saeaul  
226312405023  นายกิตติศักดิ์ ภิระบรรณ์  Mr. Kittisak Pirabun  
236312405024  นายไกรวิชญ์ ซ้อนเพชร  Mr. Kaiwit Sonphetr  
246312405026  นายชเนรินทร์ แก้วสกุลณี  Mr. Chanerin Kaeosakunni  
256312405027  นายณัฐนัย กองตัน  Mr. Natthanai Kongtan  
266312405028  นายธนพัฒน์ อ่องแดง  Mr. Thanaphat Ongdang  
276312405029  นายธเนศวร ปลูกเพ็ชร์  Mr. Thanesuan Plukphetr  
286312405030  นายพัฒนา มากรณ์  Mr. Pattana Makorn  
296312405032  นายพีรพัฒน์ คงเมือง  Mr. Phiraphat Khongmueang  
306312405033  นายพีรพัฒน์ ปัญติ  Mr. Peerapat Panti  
316312405034  นายวันสงกรานต์ กันทะ  Mr. Wamsongkran Kunta  
326312405035  นายวิทวัฒน์ บุญช่วย  Mr. Witthawat Bunchuay  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312405036  นายศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม  Mr. Sakthidet Dachkom  
346312405037  นายศุภวุฒิ คล้ายกัน  Mr. Supawut Klaykan  
356312405038  นายอดิศักดิ์ หาพร  Mr. Adisak Haporn  
366312405039  นายอธิพงษ์ น้อมนุช  Mr. Athiphong Nomnuch  
376312405040  นางสาวกุลณัฐ คำหอม  Miss Kunlanat Khamhom  
386312405064  นายชาญชล รุ่งฤทธิ์  Miss Chanchon Rungrit