มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312405031  นายพีรพงษ์ เรืองศิริ  Mr. Peerapong Ruengsiri  
26312405041  นางสาวชนกานต์ มูลอุดม  Miss Chonnakan Moonl-Udom  
36312405042  นางสาวชลดา กรุดเพ็ชร์  Miss Chonlada Krutphet  
46312405043  นางสาวชลธิชา ถึงสุข  Miss Chonthicha Thuengsuk  
56312405044  นางสาวชลิตา ภู่จุฬา  Miss Chalita Phuchula  
66312405045  นางสาวฐานิกา ชารี  Miss Thanika Charee  
76312405046  นางสาวณัฐพร คล้ายทอง  Miss Natthaporn Klaytong  
86312405047  นางสาวทิตยา ภูครองหิน  Miss Titaya Phukronghin  
96312405048  นางสาวนพมาศ วิชาพร  Miss Nopphamas Wichaporn  
106312405049  นางสาวนิภารัตน์ พลอยประสงค์  Miss Nipharat Phloprasong  
116312405050  นางสาวพิชญธิดา ปรีเปรม  Miss Phitchayathida Preeparm  
126312405051  นางสาวพิชามญชุ์ บุญสว่าง  Miss Pichamon Boonsawang  
136312405052  นางสาวมัณฑนา สินจ้าง  Miss Mantana Siingang  
146312405053  นางสาวยศวดี จินดาวนิชย์  Miss Yosawadee Chindawanit  
156312405054  นางสาวรวิภา สาระชัย  Miss Lawipa Salachai  
166312405055  นางสาวศรุตา อินเกิด  Miss Saruta Inkord  
176312405056  นางสาวศลิษา เรืองจันทร์  Miss Sarisa Rueangchan  
186312405057  นางสาวสุกัญญา มีเกตุ  Miss Sukanya Meeket  
196312405058  นางสาวสุทธิดา กันชาติ  Miss Sutthida Kanchad  
206312405059  นางสาวสุวิชญา แสงทอง  Miss Suwitchaya Saengthong  
216312405060  นายกิตติชัย สิงห์มี  Mr. Kittichai Singmee  
226312405061  นายกิตติศักดิ์ ชุมศรี  Mr. Kittisak Chumsri  
236312405062  นายเกียรติศักดิ์ ดีจริง  Mr. Kiartisak Dichring  
246312405063  นายเจษฎากร ภักดีโต  Mr. Chetsadakon Phakdito  
256312405065  นายณการ หนูพุ่ม  Mr. Nakan Noopum  
266312405066  นายณัฐนนท์ เกตุอรุณ  Mr. Nuttanon Getaroon  
276312405067  นายณัฐวุฒิ พวงทอง  Mr. Nattawut Phongthong  
286312405068  นายไตรภพ ยอดคง  Mr. Triphop Yodkong  
296312405069  นายนรภัทร จันทะคุณ  Mr. Naraphat Janthakhun  
306312405070  นายพุฒิพงษ์ อำพา  Mr. Phuttipong Ampha  
316312405071  นายมงคล เจริญสุข  Mr. Mongkhon Charoensuk  
326312405072  นายวทัญญู จันทวน  Mr. Wathanyu Chanthuan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312405073  นายสรณ์สิริ ชมชัย  Mr. Sornsiri Chomchai  
346312405074  นายสิทธิศักดิ์ ศรีพุทธา  Mr. Sittisak Sriputta  
356312405075  นายสุภาพ อ้นกลิ้ง  Mr. Suphap Aonkling  
366312405076  นายสุรัตน์ เอ็งประเสริฐ  Mr. Surat Angprasert  
376312405077  นายอรรถพันธ์ เพชรบูรณ์  Mr. Atthaphan Petchaboon  
386312405078  นางสาวสรัลชนา สุวรรณสา  Miss Saranchana Suwannasa  
396312405079  นายปวรุตม์ บุตสิโมง  Mr. Porwarut Butsimong  
406312405080  นาย วิชญ์พล จูจันทร์  Mr. Witchaphon Chuchan